Ansøgning om medfinansiering af et privat klimatilpasningsprojekt_Odin og Hejmdal_rev1

3544 visninger
0 Synes om
0 0

Del på sociale netværk

Del link

Brug permanent link til deling på sociale medier

Del med en ven

Venligst login for at sende dette document pr. e-mail!

Indlejr på din hjemmeside

Vælg side at starte med

5. Ansøgning om medfinansiering af privat klimatilpasningsprojekt på Pæonvej, Kaktusvej, Lotusvej, Oxford Allé, Alperosevej, Funkiavej, Kentiavej og Gyldenlakvej G/F Odin og G/F Hejmdal 5 4. Egne ønsker til byrumsforbedringer : Egne ønsker er: Vejtræer: Der ønskes vejtræer langs vejen. Dette vil resultere i, at området vil fremstå grønt og indbydende. Vejtræerne vil samtidig virke fartdæmpende og øge sikkerheden på vejen. Vejtræerne vil blive etableres i regnbede/plantekasser, der samtidig fungerer som opmagasinering af vand og som vil være en del af det samlede bassinvolumen. Placering af vejtræer er betinget af at disse kan etableres i tilstrækkelig afstand til eksisterende ledninger for ikke at risikere, at træernes rodnet beskadiger disse. Økonomi: Prisen pr. træ inkl. plantning estimeres til 6.250 k r., det ønskes antal er ikke fastlagt .

9. Ansøgning om medfinansiering af privat klimatilpasningsprojekt på Pæonvej, Kaktusvej, Lotusvej, Oxford Allé, Alperosevej, Funkiavej, Kentiavej og Gyldenlakvej G/F Odin og G/F Hejmdal 9 6. Tidsplan og finansiering Tidsplan: Projektet ønskes udført hurtigst muligt, dvs. ønsket anlægsopstart i foråret 2017. Økonomien til at gennemføre projektet er på plads fra projektets start, idet projektet udformes og udføres i samarbejde med MT Højgaard. Der er ingen påbud, i forbindelse med vejene, der kan forårsage ændringer i tidsplanen eller kan have indflydelse på andre aspekter af klimatilpasningsprojektet. Er der i Københavns Kommune eller HOFOR planlagte projekter i området, der kan have en indflydelse på tidsplanen som fx vand, fjernvarme eller el, som grundejerforeningerne ikke kender til, kan det have en betyd ning for tidsplanen .

6. Ansøgning om medfinansiering af privat klimatilpasningsprojekt på Pæonvej, Kaktusvej, Lotusvej, Oxford Allé, Alperosevej, Funkiavej, Kentiavej og Gyldenlakvej G/F Odin og G/F Hejmdal 6 5. Projektskitse : De l øsningsprincipper, de t ønskes at arbejde videre med er: Opsamling af regnvand i flere relevante LAR/forsinkelses elementer Vejen s profil er i dag et tagprofil med fortov . Det ønskes at etablere : Permeabel belægning (parkering) Permeabel belægning (hele vejen) Regnbede med græs Regnbede med græs og træ Rende med eller uden rist ved krydsning af veje Regnbede og permeabel belægning etableres med underliggende faskine til ekstra opmagasinering af vand , såfremt der skal etableres et ekstra volumen . Anlægget etableres med eller uden membran alt efter mu ligheder og krav til nedsivning . Permeabel belægning (parkering) R egnbede med græs og træ

2. Ansøgning om medfinansiering af privat klimatilpasningsprojekt på Pæonvej, Kaktusvej, Lotusvej, Oxford Allé, Alperosevej, Funkiavej, Kentiavej og Gyldenlakvej G/F Odin og G/F Hejmdal 2 2. Matrikler der deltager i projektet : De matrikler, der forventer at deltage i projektet fremgår af figur 1. Figur 1 : Matrikelkort over de matrikler, der deltager blå og rød Figur 2 : Oversigtskort over de udpegede veje i foreningerne

10. Ansøgning om medfinansiering af privat klimatilpasningsprojekt på Pæonvej, Kaktusvej, Lotusvej, Oxford Allé, Alperosevej, Funkiavej, Kentiavej og Gyldenlakvej G/F Odin og G/F Hejmdal 10 7. Kontaktpersoner*: Skriv navn og kontaktoplysninger på de personer, I har valgt til at være i kontakt med Københavns Kommune og HOFOR. Navn : Hans Henrik Efternavn : Gabelgaard Grundejerforening : G/F Hejmdal Telefon : 27 28 40 05 E - mail : hhg@gf - hejmdal.dk Anden kontaktperson Navn : Nina Efternavn : Hein Svendsen Grundejerforening : G/F Odin Telefon : 29 17 67 69 E - mail : ninahs@webspeed.dk

7. Ansøgning om medfinansiering af privat klimatilpasningsprojekt på Pæonvej, Kaktusvej, Lotusvej, Oxford Allé, Alperosevej, Funkiavej, Kentiavej og Gyldenlakvej G/F Odin og G/F Hejmdal 7 Regnbede med græs Rende med eller uden rist ved krydsning af veje Trafiksikkerhed I etablering af opsamling selementer ønskes det at fremme t rafiksikkerheden for cyklister. Projektskitse Bilag 1 viser i plan de opsamling sarealer , der forestilles etableret. Pæonvej ( 265 m) : Der etableres 6 regnbede og parkering med permeabel belæg ning med underliggende faskine. Der etableres i alt 60 m 3 , svarende til en 5 års hændelse med et afløbstal på 3 - 4 l/s. Kaktusvej ( 265 m): Vejen etableres med permeabel belægning og underliggende faskine . Der etableres i alt 180 m 3 , svarende til en 5 års hændelse med et afløbstal på 2 - 3 l/s. Lotusvej ( 265 m) : Vejen etableres med permeabel belægning og underliggende faskine. Der etableres i alt 7 0 m 3 , svarende til en 5 års hændelse med et afløbstal på 2 - 3 l/s. Oxford Allé ( 265 m): Der etableres parkeringsarealer med permeabel parkering og 6 regnbede , begge dele med underliggende faskine . D er etableres i alt 60 m 3 bassinvolumen, svarende til en 5 års hændelse med et afløbstal på 2 - 3 l/s.

1. Ansøgning om medfinansiering af privat klimatilpasningsprojekt på Pæonvej, Kaktusvej, Lotusvej, Oxford Allé, Alperosevej, Funkiavej, Kentiavej og Gyldenlakvej G/F Odin og G/F Hejmdal 1 1. Beskrivelse & formål: Formålet med projektet er at klimatilpasse vejen e samt de omkringliggende områder mod den øgede nedbør, der forventes at komme i fremtiden. Målet er at håndtere regn vandet lokalt, for dermed at reducere til førslen af regnvand til afløbssystemet enten ved drosling eller nedsivning af regnvand , samt etablere en skybrudsvej og derved reducere risikoen for oversvømmelser af sårbare områder . Motivationen for projektet er, at der er opstået et ønske om klimatilpasning og p rojektet vil b idrage til forbedring af de hydrauliske forhold i nærområdet, hvor Pæonvej, Kaktusvej og Lotusvej er udlagt til grøn ne vej e i oplandet til skybrudsvej en AM17 Sundbyvestervej i Københavns Kommune s skybrudsplan for Amager og Christianshavn . Ligeledes er Gyldenlakvej udlagt til skybrudsvej AM18 i samme skybrudsplan . Gyldenlakvej er eget af begge foreninger og delvist af Københavns Kommune. Ud over de udpegede veje er følgende veje inkluder e t som grønne veje i projektet: Oxford Allé, Alperosevej, Funkiavej og Kenti avej Løsningsprincipperne , der arbejdes med er: Opsamling af regnvand: Det ønskes at etablere et bassinvolumen på vejen, hvor regnvandet opsamles og herfra enten ledes langsommere til afløbssystemet eller nedsives. Denne ba ssin kapacitet kan være i form af faskine, bassin, kanal eller lignende. Nedsivning/forsinkelse: Der er på nuværende tidspunkt ikke foretaget de fornødne undersøgelser til at vurdere om det er muligt at etablere nedsivningsanlæg, men såfremt der på baggrund af jordbundsforholdene og de miljømæssige aspekter kan opnås en nedsivningstilladelse ønskes de t at etablere opsamlingselementerne som nedsivningsanlæg med den påkrævede rensning, hvorfra regnvandet enten kan fordampe eller nedsive til undergrunden. Hvis det derimod ikke er muligt at nedsive regnvandet etableres bassinelementerne med en tæt bund/me mbran og afledning sker via en drosselledning til afløbssystemet, som sikrer at afledningen fra området forsinkes og på den måde bidrager til øget kapacitet i afløbssystemet. Der er ikke søgt LER oplysninger for området på nuværende tidspunkt. Skybrudsve j: Gyldenlakvej AM17 indrettes som skybrudsvej, hvor det fx via et ændret vejprofil, grøfte eller render sikres at skybruds - og regnvand kontrolleres og transporteres væk fra området til de kommunale skybrudskorridorer .

8. Ansøgning om medfinansiering af privat klimatilpasningsprojekt på Pæonvej, Kaktusvej, Lotusvej, Oxford Allé, Alperosevej, Funkiavej, Kentiavej og Gyldenlakvej G/F Odin og G/F Hejmdal 8 Alperosevej / Kentiavej ( 120 m): Vejen etableres med permeabel belægning og underliggende faskine. Der etableres i alt 3 0 m 3 , svarende til en 5 års hændelse med et afløbstal på 1 l/s. Funkiavej ( 425 m): Der etableres 10 regnbede og parkering med permeabel belægning samt underliggende faskine. Der etableres i alt 100 m 3 , svarende til en 5 års hændelse med et afløbstal på 2 - 3 l/s Gyldenlakvej, skybrudsvej ( 205 m): Der etableres 6 regnbede og parkering med permeabel belægning samt underliggende fa skine. D er etableres i alt 5 5 m 3 bassinvolumen, svarende til en 5 års hændelse med et afløbstal på 5 l/s. Økonomi Der regnes en forve nt et projektpris på løsning erne , projektprisen består af anlægs udgifter inkl. rådgiv er honorar , drift og låneomkostninger. Økonomien opgøres pr. vej og nederst et som samlet udgift for grundejerforeningerne . Priser er inkl. moms og drift er på baggrund af HOFORs erfaring med stordrift. Anlægsudgifter, inkl. Rådgivning og projektering Årlig drift Låneomkostning, Nutidsværdi Total, anlæg og lån Pæonvej (265 m) kr. 1.008.263 kr. 5.374 kr. 66.478 kr. 1.074.741 Kaktusvej (265 m) kr. 2.250.000 kr. 11.992 kr. 148.350 kr. 2.398.350 Lotusvej (265 m) kr. 962.500 kr. 5.130 kr. 63.461 kr. 1.025.961 Oxford Allé (265 m) kr. 1.008.263 kr. 5.374 kr. 66.478 kr. 1.074.741 Alperosevej (120 m) kr. 412.500 kr. 2.198 kr. 27.198 kr. 439.698 Kentiavej (120 m) kr. 412.500 kr. 2.198 kr. 27.198 kr. 439.698 Funkiavej (425 m) kr. 1.680.438 kr. 8.956 kr. 110.797 kr. 1.791.234 Gyldenlakvej (205 m) kr. 3.003.158 kr. 16.006 kr. 198.008 kr. 3.201.166 Total kr. 10.737.620 kr. 57.228 kr. 707.967 kr. 11.445.587

4. Ansøgning om medfinansiering af privat klimatilpasningsprojekt på Pæonvej, Kaktusvej, Lotusvej, Oxford Allé, Alperosevej, Funkiavej, Kentiavej og Gyldenlakvej G/F Odin og G/F Hejmdal 4 Tabel 6 : Nødvendigt bassinvolumen beregnet for Alperosevej/Kentiavej Total A real Reduceret areal Afløbstal Bassinvolumen, T= 5 år Bassinvolumen, T= 10 år [m 2 ] [m 2 ] [l/s] [m 3 ] [m 3 ] Alperosevej/Kentiavej , kun vejvand 1.026 1.026 1 30 40 5 - - Tabel 7 : Nødvendigt bassinvolumen beregnet for Funkiavej Total areal Reduceret areal Afløbstal Bassinvolumen, T= 5 år Bassinvolumen, T= 10 år [m 2 ] [m 2 ] [l/s] [m 3 ] [m 3 ] Funkiavej , kun vejvand 3.624 3.624 1 160 210 5 85 120 Tabel 8 : Nødvendigt bassinvolumen beregnet for Gyldenlakvej Total areal Reduceret areal Afløbstal Bassinvolumen, T= 5 år Bassinvolumen, T= 10 år [m 2 ] [m 2 ] [l/s] [m 3 ] [m 3 ] Gyldenlakvej , kun vejvand 2.763 2.763 1 105 145 5 55 80

3. Ansøgning om medfinansiering af privat klimatilpasningsprojekt på Pæonvej, Kaktusvej, Lotusvej, Oxford Allé, Alperosevej, Funkiavej, Kentiavej og Gyldenlakvej G/F Odin og G/F Hejmdal 3 3. Opgørelse af overfladeareal og beregning af nødvendigt bassinvolumen: Det totale oplandsareal for vejene er opgjort i tabel 1 . Alperosevej og Kentiavej er næsten identiske i oplandsareal, så der beregnes et bassinvolumen, der gælder for begge veje. Systemet tænkes dimensioneret så det minimum kan håndtere en 5 års hændelse ved et givent afløbstal. Afløbstallet afhænger af det volumen, der kan etableres på vejen. I tabel 2,3,4,5 , 6 , 7 og 8 ses det nødvendige bassinvolumen ved hhv. 5 og 10 års hændelsen ved forskellige afløbstal. Tabel 1 : Oplandsareal for Pæonvej, Kaktusvej, Lotusvej, Oxford All é, Alperosevej , Funkiavej, Kentiavej og Gyldenlakvej Pæonvej Kaktusvej Lotusvej Oxford Allé Alperosevej/ Kentiavej Funkiavej Gyldenlakvej Opland Areal Red. Areal Areal Red. Areal Areal Red. Areal Areal Red. Areal Areal Red. Areal Areal Red. Areal Areal Red. Areal m 2 m 2 m 2 m 2 m 2 m 2 m 2 Total 13.556 5.834 14.236 6 . 327 13.023 5 . 744 13.605 5.968 6 .168 2.723 18 . 884 7 . 903 3 .750 3.648 Fordeling af oplandsareal Vej 1.325 1.325 1.325 1 . 325 1.325 1 . 325 1.325 1.325 600 600 2.175 2.175 1.435 1.435 Fortov 795 795 795 795 795 795 795 795 360 360 1.305 1.305 1.128 1.128 Tag 2.730 2.730 3.172 3 . 172 2.677 2 . 677 2.860 2.860 1.315 1 .315 1.128 1.128 874 874 Indkørsel 126 126 156 156 138 138 140 140 66 66 144 144 200 200 Grønt 8.580 5.834 8.788 6 . 327 8.088 809 8.485 849 3.828 383 1 2 . 201 1. 220 114 11 Tabel 2 : Nødvendigt bassinvolumen beregnet for Pæonvej Total areal Reduceret areal Afløbstal Bassinvolumen, T= 5 år Bassinvolumen, T= 10 år [m 2 ] [m 2 ] [l/s] [m 3 ] [m 3 ] Pæonvej , kun vejvand 2.246 2.246 1 80 110 5 45 60 Tabel 3 : Nødvendigt bassin volumen beregnet for Kaktusvej Total areal Reduceret areal Afløbstal Bassinvolumen, T= 5 år Bassinvolumen, T= 10 år [m 2 ] [m 2 ] [l/s] [m 3 ] [m 3 ] Kaktusvej , kun vejvand 4.976 4.976 1 235 320 5 130 195 Tabel 4 : Nødvendigt bassinvolumen beregnet for Lotusvej Total areal Reduceret areal Afløbstal Bassinvolumen, T= 5 år Bassinvolumen, T= 10 år [m 2 ] [m 2 ] [l/s] [m 3 ] [m 3 ] Lotu svej , kun vejvand 2.258 2.258 1 80 110 5 45 60 Tabel 5 : Nødvendigt bassinvolumen beregnet for Oxford Allé Total areal Reduceret areal Afløbstal Bassinvolumen, T= 5 år Bassinvolumen, T= 10 år [m 2 ] [m 2 ] [l/s] [m 3 ] [m 3 ] Oxford Allé , kun vejvand 2.260 2.260 1 80 110 5 45 60

Visninger

 • 3544 Totale visninger
 • 2906 Webside visninger
 • 638 Indlejrede Visninger

Aktioner

 • 0 Sociale delinger
 • 0 Synes om
 • 0 Synes ikke om
 • 0 Bemærkninger

Antal Delinger

 • 0 Facebook
 • 0 Twitter
 • 0 LinkedIn
 • 0 Google+

Indlejre 3

 • 125 www.gf-hejmdal.dk
 • 34 adm.gf-hejmdal.dk
 • 7 gf-hejmdal.dk