Dagsorden generalforsamling 2020

55 visninger
0 Likes
0 0

Del på sociale netværk

Del link

Use permanent link to share in social media

Del med en ven

Please login to send this document pr. e-mail!

Embed in your website

Select page to start with

1. Grundejerforeningen Hejmdal Den 3. september 2020 Indkaldelse til ordinær generalforsamling mandag den 21. september 2020 kl. 19.30 i Menighedshuset, Irlandsvej 47 Kære beboere i Hejmdal. Bestyrelsen indkalder hermed atter til den årlige ordinære generalforsamling. Den første indkaldelse, dateret 26. februar 2020, gjaldt generalforsamlingen til forventet afholdelse den 16. marts 2020. Grundet corona - situationen måtte generalforsamlingen den 16. marts som bekendt aflyses. Der er ikke sket de store ting i 2019. Ud over den løbende vejvedligeholdelse, har vi afventet HOFORs planer vedrørende klimaveje for vores område. Mange af vores medlemmer deltog i HOFORs informationsmøder henholdsvis den 3. februar og den 31. august 2020. På sidstn ævnte møde meddelte HOFOR, at man gerne vil se et projektforslag for vores renovering af vejene, inden HOFOR endeligt fastlægger deres projekt for klimavejene. Bestyrelsen arbejder derfor nu med at få udarbejdet et projektforslag for vejrenoveringen. Besty relsen vil imidlertid gerne have en dialog med og en tilkendegivelse fra medlemmerne om HOFORs seneste projektforslag, der findes på vores hjemmeside, www.gf - hejmdal.dk . Der er derfor et dialog - punkt på dagsordenen, punkt 9. Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år 3. Aflæggelse af regnskab underskrevet af revisor(erne) (vedlagt) 4. Indkomne forslag fra bestyrelse og medlemmer (ingen) 5. Fremlæggelse af budget og fastsættelse a f kontingent og gebyrer (vedlagt) 6. Valg af formand 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant(er) 8. Valg af revisor(er) og suppleant 9. Dialog om HOFORs projektforslag om klimaveje 10. Eventuelt Bestyrelsen opfordrer alle grundejere i Hejmdals område til at deltage i generalforsamlingen og dermed deltage i debatten og i de trufne beslutninger. Hans Henrik Gabelgaard Formand, Grundejerforeningen Hejmdal

Visninger

 • 55 Totale visninger
 • 35 Webside visninger
 • 20 Embedded Views

Aktioner

 • 0 Sociale delinger
 • 0 Likes
 • 0 Dislikes
 • 0 Bemærkninger

Share count

 • 0 Facebook
 • 0 Twitter
 • 0 LinkedIn
 • 0 Google+

Embeds 1

 • 9 www.gf-hejmdal.dk