Dagsorden Ordinær generalf. 2018

2271 visninger
0 Synes om
0 0

Del på sociale netværk

Del link

Brug permanent link til deling på sociale medier

Del med en ven

Venligst login for at sende dette document pr. e-mail!

Indlejr på din hjemmeside

Vælg side at starte med

2. Bemærkninger til visse af dagsordenspunkterne Ad-4. Der er ikke indkommet forslag fra bestyrelsen eller fra medlemmerne Ad-5. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent, betalt i to rater som i dag Ad-6: Nuværende formand Hans Henrik Gabelgaard er på valg og genopstiller som formand Ad-7: Nuværende bestyrelsesmedlemmer Troels Koch, Jens Kjøller og Peter Fenger er på valg og genopstiller til bestyrelsen Hanne Müller og Søren Simonsen, der har deltaget i bestyrelsens arbejde det seneste år, stiller op til valg til bestyrelsen Bestyrelsen anbefaler fortsat medlemmerne til at stille op til bestyrelsen Ad-8: Flemming Kraik genopstiller som revisor Ad-9: Bestyrelsen planlægger et ”service-eftersyn” af vedtægterne i det kommende år. Eftersynet har primært til formål at tilpasse vedtægterne til ”moderne tider” som f.eks. anvendelse af mails som kommunikationsmiddel og netbank Bestyrelsen forventer at kunne præsentere ”moderniseringen” på generalforsamlingen i marts 2019

1. Grundejerforeningen Hejmdal Den 28. februar 2018 Indkaldelse til ordinær generalforsamling mandag den 19. marts 2018 kl. 19.30 i Menighedshuset, Irlandsvej 47 Kære beboere i Hejmdal. Bestyrelsen indkalder hermed til den årlige ordinære generalforsamling. I det forløbne år har det store spørgsmål været etablering af klimaveje i vores område. På sidste års generalforsamling blev det med et meget stort flertal besluttet at etablere klimaveje, og bestyrelsen blev samtidig bemyndiget til at indgå en samarbejdsaftale med HOFOR herom. Som oplyst i bestyrelsens nyhedsbreve af henholdsvis 29. maj 2017 og 22. november 2017 blev denne samarbejdsaftale indgået ultimo august sidste år. Efterfølgende anmodede bestyrelsen HOFOR om først at få etableret klimaveje i 2019 således, at vi kunne nå at spare flere penge op for at kunne imødekomme kommunens påbud om renovering af visse af vores veje uden at skulle lånefinansiere renoveringen, jævnfør Nyhedsbrevet af 22. november 2017. Efterfølgende har HOFOR meddelt, at klimavejene i vores samt Odins område først etableres i 2020. Det er naturligvis lang tid at vente, men der er 23 andre grundejerforeninger, der også ønsker klimaveje, og samtidig kan vi spare endnu flere penge sammen til renoveringen af visse af vores veje. I hvilket omfang og på hvilken måde det af HOFOR nu fastsatte tidspunkt for etablering af klimaveje vil påvirke vores dialog med kommunen om tidspunktet for renovering af visse af vores veje er uvist. Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år 3. Aflæggelse af regnskab underskrevet af revisorerne (vedlægges) 4. Indkomne forslag fra bestyrelse og medlemmer 5. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent og gebyrer (vedlægges) 6. Valg af formand 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 8. Valg af revisorer og suppleant 9. Eventuelt Efter generalforsamlingen orienterer Tommy Pedersen, Lotusvej 50, om Nabohjælp. Bestyrelsen opfordrer alle grundejere i Hejmdals område til at deltage i generalforsamlingen og dermed deltage i debatten og i de trufne beslutninger. Hans Henrik Gabelgaard Formand, Grundejerforeningen Hejmdal

Visninger

 • 2271 Totale visninger
 • 1943 Webside visninger
 • 328 Indlejrede Visninger

Aktioner

 • 0 Sociale delinger
 • 0 Synes om
 • 0 Synes ikke om
 • 0 Bemærkninger

Antal Delinger

 • 0 Facebook
 • 0 Twitter
 • 0 LinkedIn
 • 0 Google+

Indlejre 3

 • 27 adm.gf-hejmdal.dk
 • 32 www.gf-hejmdal.dk
 • 11 gf-hejmdal.dk