Generalforsamling 2023 slides

300 visninger
0 Synes om
0 0

Del på sociale netværk

Del link

Brug permanent link til deling på sociale medier

Del med en ven

Venligst login for at sende dette document pr. e-mail!

Indlejr på din hjemmeside

Vælg side at starte med

6. Vores veje

15. Eventuelt

1. G/F Hejmdal Generalforsamling 2023

12. Regnskab 2022 Se tidligere fremsendte regnskab

13. Budget 2023 og 2024 Budget for 2 år, da vi endnu ikke har den endelige tidsplan for vejprojektet. Så anvendelsen af midler til vejprojektet kan forskydes i forhold til budgettet.

14. Valg Ad 6. Valg af formand Formanden, Hans Henrik Gabelgaard, Pæonvej 24, blev sidste år genvalgt for en periode på to år. Ad 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter Jens Kjøller, Lotusvej 44, Michael Appel, Funkiavej 43, Tue Fensbæk Mollerup, Lotusvej 42 og Peter Fenger, Pæonvej 26, blev alle sidste år genvalgt for en periode på to år. Ad 8. Valg af revisor(er) og suppleant(er) Flemming Kraik, medlemsrevisor, blev sidste år genvalgt for en periode på to år. Kristoffer Birch genopstiller som revisorsuppleant.

2. Dagsorden 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år 3. Aflæggelse af regnskab underskrevet af revisor(erne) 4. Indkomne forslag 5. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent og gebyrer 6. Valg af formand 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant(er) 8. Valg af revisor(er) og suppleant 9. Eventuelt

11. Naboskab Sund fornuft og et smil – så er vi godt på vej. Et godt naboskab handler om meget mere end husorden. Det handler også om trivsel og om de daglige møder med dine naboer, genboer og alle andre på vejen. Vi bor mange mennesker tæt sammen, og du kan undgå at ’støde’ dig på andre. Enten går du over deres grænser – eller modsat. Derfor skal vi alle tage hensyn til hinanden og respektere vores forskelligheder. Der skal ikke så meget til: Sund fornuft, omtanke og velvilje baner vejen for den gode stemning i foreningen. Og det hele begynder, når vi hilser på hinanden hen over hækken og på vejen. Vi forsøger i bestyrelsen efter bedste evne at mægle, men vi er ikke politi, og vi har ingen sanktionsmuligheder. Vi kan kun henvise til vores vedtægter, kommunens og andre myndigheders regler - samt appellere til den sunde fornuft.

5. Privat fællesvej ● Privat ○ Vi ejer hver især vejen foran vores parcel - Vejareal i BBR ● Fælles ○ Vi er fælles om driften ■ Daglig renholdelse: Grundejeren ■ Vedligeholdelse: Foreningen ○ Fælles adgang: Offentlig adgang for alle

4. Vejprojekt 2023-2024 Røde områder er første prioriteten Funkiavej (1) fra Irlandsvej til Lotusvej er vores første prioritet, sammen med de korte stykker mod Sundbyvang (2 & 4). Vi har Kaktusvej med som option (3) Funkiavej (5) mellem Lotusvej og Oxford Alle er det primært belægningen. Kantsten står i beton her og skal ikke oprettes. I øvrig bemærkes: - Tilbageklip af hække - Fortovsbredde 1½ meter - Bagstykket re-etableres til græs - Langt hovedparten har græs idag

7. Hvis du er grundejer ud til en privat fællesvej Som grundejer på en privat fællesvej eller fællessti har du ud for din ejendom ansvar for: ● at holde kørebane, cykelsti, fortov og udvendige trapper rene, fri for ukrudt og udhængende grene ● at rydde sne og gruse/salte på både kørebane, fortov, cykelsti og udvendige trapper ● at holde kørebane, cykelsti og fortove i forsvarlig stand, dvs. reparere farlige huller, skæve fliser m.m. ● vedligeholde vejbrønde (regnvandsriste) og tilhørende stikledninger. Du har ansvaret ud til midten af vejen, mens grundejeren på den modsatte side af vejen har pligt til at sørge for sin halvdel. Kilde: Københavns Kommunes hjemmeside Den daglige renholdelse, snerydning, ukrudtsbekæmpelse tilfalder det enkelte medlem, mens vedligeholde m.m. er i foreningens regi

9. Fremkommelighed For Fortovsbredde 1,5 m - Kommunalt krav Består af: - Asfaltbort - Fortovsflise - Bort mod forhave: Grus, jord eller græs - Altså ikke bred hæk eller “udvidelse” af forhaven

3. Bestyrelsens beretning ● Kommende vejprojekt ○ Møder med rådgiver og kommune ● Daglig drift af vejene ○ Små reparationer ○ Fremkommelighed ○ Opfølgning på skader ● Parkeringsforhold ● Naboskab Som det fremgår af den uddelte flyer så søger vi nye medlemmer/suppleanter til bestyrelsen. Så her i beretningen vil jeg også komme ind på hvad vi beskæftiger os med bredt i bestyrelsen.

10. Parkeringsforhold ● Vi har mange biler her i foreningen ● Der skal være plads til alle, men vis hensyn ● Med klimavejsbede i G/F Odin bliver det kun værre ● Opfordring til at parkere på egen grund fremfor vej ● Kommunen vil formentlig kræve 3 timers parkeringszone inden for nogle år ● Overvejelser om vi selv skal stå for en sådan parkeringszone ○ Det gør de i Eberts Villaby m.fl. Vi vil i det kommende år overveje fordele og ulemper ved evt. selv at stå for en parkeringszone. Men umiddelbart er vi skeptiske, da vi formentlig ikke for lov af kommunen til at etablere en zone der kun dækker G/F Hejmdal. Men skal dække et “sammenhængede” område fra Irlandsvej til Amagerborgade og ned til Sundbyvestervej. Og så vinder vi ikke rigtig noget ved det. En endelig beslutning om en sådan zone vil naturligvis være en generalforsamligsbeslutning, skulel det blive aktuelt.

8. Vedligeholdelsen - Foreningens del ● kørebane og eventuel cykelsti ● fortove og kantsten – se regler for hække og træer ud til vejen ● vejbrønde (regnvandsriste) og tilhørende stikledninger ● overkørsler ind til ejendommen ● vejtræer og anden beplantning på vejarealet ● fartdæmpende bump og chikaner ● plantekummer, bænke og andet privat udstyr på vejarealet ● færdselsskilte og afmærkninger på asfalten OBS! se nye regler om vedligehold af vejafmærkninger på private fællesveje. Reglerne gælder fra 1. juni 2023 Kommunen ejer og vedligeholder vejnavneskilte og gadelygter på vejen, mens HOFOR ejer og vedligeholder hovedkloakkerne i vejen. Kilde: Københavns Kommunes hjemmeside Som det ses får vi løbende nye forpligtelser fra kommunen vedr. vore veje

Visninger

 • 300 Totale visninger
 • 244 Webside visninger
 • 56 Indlejrede Visninger

Aktioner

 • 0 Sociale delinger
 • 0 Synes om
 • 0 Synes ikke om
 • 0 Bemærkninger

Antal Delinger

 • 0 Facebook
 • 0 Twitter
 • 0 LinkedIn
 • 0 Google+

Indlejre 2

 • 21 www.gf-hejmdal.dk
 • 4 gf-hejmdal.dk