Genral_ref_2009Heimdal

2617 visninger
0 Synes om
0 0

Del på sociale netværk

Del link

Brug permanent link til deling på sociale medier

Del med en ven

Venligst login for at sende dette document pr. e-mail!

Indlejr på din hjemmeside

Vælg side at starte med

1. Grundejerforeningen Hejmdal Referat Generalforsamling 2009 Følg med på www.gf-hejmdal.dk Referat af ordinær generalforsamling den 24. marts 2009, kl 19.30 i menighedshuset på Irlandsvej 1. Dirigent Peter Fenger valgtes som dirigent. PF konstaterede at generalforsamlingen var indkaldt med varsel som foreskrevet i vedtægternes § 7, og med dagsorden bilagt regnskab for 2008, budget for 2009 og forslag fra bestyrelsen, dagsordenens pkt 4. Der var ikke fra øvrige medlemmer fremsendt forslag til behandling på generalforsamlingen. 34 medlemmer, incl. bestyrelsen, var mødt frem. 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år. Formand Hans Henrik Gabelgaard aflagde beretning om det forløbne år. Der har været afholdt 7 bestyrelsesmøder. I april 08 blev afholdt ekstraordinær generalforsamling, som vedtog vedtægtstilføjelse vedr. regnskabsrevision samt tilføjelse til ordensreglement. Et samarbejde mellem Grundejerforeningen Odin, boligejendommene langs Gyldenrisvej og kommunen er resulteret i, at der med hajtænder gives ubetinget vigepligt i krydset Gyldenrisvej/ Kentiavej, for kørende ad Kentiavej. Som vedtaget på sidste års generalforsamling er renoveringen af Lotusvej påbegyndt - og beklagelig- vis endnu ikke afsluttet. Arbejdet har været lidt mere omfattende end Pæonvej, men det forventes dog afsluttet snarest i takt med at det varmere vejr indfinder sig. HHG redegjorde kort om det kendskab foreningen for nuværende har vedr. ændringsplanerne for Sundbyvangområdet - 2/3 af de nuværende bygninger fjernes - fremover vil der blive 128 familieboliger og 70 handicapboliger - der påregnes en bebyggelsespct. på 60 og bygninger i 3 etager + tagetage - 200 parkeringspladser Hejmdal har sammen med naboforeningerne dannet en arbejdsgruppe som følger planerne og har kontakt med kommunen. Kommunen har oplyst at der endnu ikke er slået streger, der viser bebyggelsen, men man (foreningerne) kan på baggrund af det allerede oplyste konkludere at der vil blive en meget mærkbar forøgelse af folk og især trafik i områderne omkring Sundbyvang. Foreningen kan ikke forventes at få indflydelse på byg - geriets udseende og omfang, men man vil arbejde på at få lukket foreningens veje for tung trafik til Sundbyvang. Se i øvrigt pkt. 4 Beretningen blev vedtaget. Kommunen har ladet foretage TV-undersøgelser af kloakledninger i foreningens veje, og et medlem har fået oplyst af mandskabet, som foretog undersøgelserne, at der var brud på kloakledningen udfor Lotusvej 47. For at undgå evt. opgravninger i Lotusvej efter at den umiddelbart forestående asfaltbelægning er udført, har bestyrelsen rettet henvendelse til kommunens projektafdeling om ovenstående oplysning. Projektafdelingen oplyste at der ikke i området var konstateret skader som ikke kunne udbedres ved en strømpeforing (foretages uden opgravning) 3 Aflæggelse af regnskab. EH aflagde regnskab, som fremgår af bilag til mødeindkaldelsen. Et medlem kommenterede bankens rentetilskrivning som værende for lav. EH, som er i løbende kontakt med banken desangående vil igen rette henvendelse til denne. HHG gjorde opmærksom på, at man ved aflæsning af regnskabet skulle være opmærksom på, at udgifterne til den igangværende renovering af Lotusvej endnu ikke, som oprindeligt forventet, er afholdt, men først vil fremgå af næste års regnskab. Renoveringen foregår i øvrigt iht. en fast tilbudspris. Regnskabet godkendtes. 4. Indkomne forslag fra bestyrelse og medlemmer. TK redegjorde for bestyrelsens ”Forslag om trafikdæmpende foranstaltninger”, se mødeindkaldelsen. TK oplyste at bestyrelsen vil forsøge at få spærret trafikken fra de tre forbindelsesveje til Sundbyvang for 4-hjulet trafik, men hvis dette ikke er muligt ville cirkelbump være den mest effektive form for trafikdæmpning. Det blev også oplyst at et cirkelbump - placeret i vejkryds – andrager ca. kr 50.000, afhængigt af om fjernvarmebrønd skal

2. Grundejerforeningen Hejmdal Referat Generalforsamling 2009 Følg med på www.gf-hejmdal.dk flyttes. Et medlem erklærede sig som modstander af bump. Forslaget blev vedtaget, idet dirigenten pointerede, at vedtagelsen er en principbeslutning om trafikdæmpning i en eller anden form og at bestyrelsen kan bruge kræfter på emnet. Før trafikdæmpning kan etableres, skal der således ske en vedtagelse på en kommende generalforsamling. 5. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent og gebyrer. HHG fremlagde budget, som fremgår af bilag til mødeindkaldelsen. Det viste underskud skyldes den uafslut - tede vejrenovering og dækkes af den likvide beholdning (se ”Balance”) Der er ikke i indeværende år foreslået kontingentforhøjelser, men afhængig af omfanget af eventuelle trafik-dæmpende foranstaltninger, kan forslag om kontingentforhøjelser blive aktuelle allerede til næste år. Det blev henstillet at vurdere valget af de kommende renoveringer i relation til Sundbyvangprojektet og den slitage dette evt. kan medføre. Budgettet blev godkendt. 6. Valg af formand. Formanden var på valg. Ingen tilkendegav ønske om opstilling. HHG genvalgtes med akklamation. 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. Den siddende bestyrelse var ikke på valg. Leif Henriksen, Funkiavej nr 20 valgtes med akklamation som suppleant. 8. Valg af revisorer og suppleant. Peter Fenger valgtes som revisor med akklamation. 9. Eventuelt Der blev fremsat klage over at der efterhånden fandt en omfattende erhvervsmæssig parkering sted på vore veje, og der blev forespurgt om foreningen/bestyrelsen kunne gøre noget ved dette. TK oplyste at bestyrelsen flere gange har rettet henvendelse til grundejere om at respektere foreningens, færdselslovens og købehavns kommunes parkeringsregler. Udover parkering af køretøjer blev det oplyst at der gælder særlige skærpede regler hvad angår eksempelvis trailere, containere, materialer, lastbiler, campingvogne etc. Dette regelsæt håndhæves af vejmyndigheden (KKU), og vejarealet må som udgangspunkt ikke benyttes til dette. Generalforsamlingen indskærpede bestyrelsen at tilse at reglerne for parkering og brug af vejarealet bliver overholdt, og bestyrelsen blev pålagt af generalforsamlingen, at indskærpe overfor brugere af erhvervsmæssige køretøjer at parkering på foreningens veje kun i meget begrænset omfang må finde sted. Bestyrelsen, incl. suppleanter består af følgende: Hans Henrik Gabelgaard , HHG, formand. Pæonvej 24, tlf 32 59 82 60, formand@gf-hejmdal.dk Troels Koch, TK, Funkiavej 47, tlf 32 97 56 95, tk@santaris.com Ejvind Hansen, EH, Funkiavej 49, tlf 30 62 59 70 Frank Andersson, FA, Funkiavej 32, tlf 32 59 79 39 Arne Trads, AT, Funkiavej 39, tlf 32 59 72 46, trads-ravig@mail.tele.dk Claus Blicher Retpen , CBR, Funkiavej14, stuen, tlf 32 57 06 12, claus@mbr.dk Leif Henriksen, LH, Funkiavej 20 Foreningens e-mailadresse: bestyrelsen@gf-hejmdal.dk Foreningens hjemmeside: www.gf-hejmdal.dk Referent: Arne Trads ________________________ Dirigent Peter Fenger

Visninger

 • 2617 Totale visninger
 • 2152 Webside visninger
 • 465 Indlejrede Visninger

Aktioner

 • 0 Sociale delinger
 • 0 Synes om
 • 0 Synes ikke om
 • 0 Bemærkninger

Antal Delinger

 • 0 Facebook
 • 0 Twitter
 • 0 LinkedIn
 • 0 Google+

Indlejre 3

 • 61 www.gf-hejmdal.dk
 • 13 adm.gf-hejmdal.dk
 • 14 gf-hejmdal.dk