Grønne veje. Spørgsmål og svar

1731 visninger
0 Synes om
0 0

Del på sociale netværk

Del link

Brug permanent link til deling på sociale medier

Del med en ven

Venligst login for at sende dette presentation pr. e-mail!

Indlejr på din hjemmeside

Vælg side at starte med

2. den 1. april, 2020 Figuren nedenfor viser principskitse for et vejbed. Hvordan fungerer et vejbed? I korte træk løber vandet fra vejen ind i vejbedet i stedet for ned i kloakken, og vil herefter enten renses og nedsives genne m filtermuld eller ledes forsinket til kloak. På denne måde reducere r vejbedene trykket på de eksisterende rør under kraftige regnskyl, o g betyder derfor en mindre risiko for overløb. Foran hvert bed er der placeret en brønd med indbygg et sommer- og vinterlukke. I vinterhalvåret, hvor der saltes, kan der åbnes for vejbrønden, så det saltholdige vand ikke løber ind i be det og ødelægger beplantningen eller nedsives. Hvis der gruses (uden salt) kan vandet godt håndteres via vejbedet. Vejbrønden kan evt. og så holdes åben i forbindelse med frost. Kan grønne vejbede forhindre spildevand i kældre? Et grønt vejbed er en løsning til klimatilpasning af kloakken. Idéen er, at vejbedet tilbageholder regnvand, så der skabes mere p lads i kloakken, når det regner. Den enkelte grundejer har selv ansvaret for at sikre sin kælder mod tilbageløb fra kloakken – eventuelt med en højvandslu kke. Men eftersom vejbedet reducerer mængden af regnvand i kloakken, ka n risikoen for tilbageløb reduceres. Påvirker vejbedene risikoen for fugt i kælderen? HOFOR følger anvisningen fra Teknologisk Institut i f orhold til etablering af vejbede i vejareal (Rørcenter-anvisning 026, LAR-an læg, 2019). Det betyder, at HOFOR altid anlægger vejbede mindst 2 m eter fra skel og minimum 5 meter fra bebyggelse (sokkel). Hvis disse afstan dskrav overholdes skulle regnvandet, ved nedsivning fra vejbe dene, ikke medføre risiko for fugt i sokkel og fundament.

4. den 1. april, 2020 Hvem ejer de grønne vejbede? De grønne vejbede er spildevandstekniske anlæg og eje s af HOFOR, som derfor også har ansvar for drift og vedligehold. Drift og vedligehold Hvem har ansvaret for at passe vejbedene? De grønne vejbede ejes af HOFOR. HOFOR har derfor ansv aret for al drift og vedligehold af vejbedene, herunder drift a f overfladen, af anlægget under terræn og de tilhørende brønde, som tid ligere var foreningens ansvar. Hvem skal feje vejen og holde den ren? Det er vejejers ansvar at holde vejen ren og sikre nød vendigt vedligehold (fx feje, fjerne affald, rydde sne, repa rationer, ny asfalt, m.v.). HOFORs ansvar er alene driften de spildevandstekn iske anlæg (grønne vejbede og evt. bassiner) Hvem betaler, hvis et vejbed skal repareres? HOFOR ejer vejbedene og er derfor også ansvarlig for reparationer og anden vedligehold.

1. den 1. april, 2020 EMNE SPØRGSMÅL SVAR Grøn vej Hvad er en grøn vej? En grøn vej er en vej, hvor der i vejarealet eller i tilknytning til vejen etableres anlæg til vandhåndtering med grønne plante r på overfladen – heraf navnet ”grøn vej”. En grøn vej består typisk af vejbede, der etableres i v ejarealet. Hvis der i området er råderet over et grønt fællesareal, kan de t omdannes til et grønt bassin, som kan rumme større mængder regnvand, o g således blive en del af den samlede løsning. Hvorfor bygges der grønne veje? Grønne veje er en del af de løsninger, der skal klim a- og skybrudssikre København. Mens skybrudstunneller og skybrudsveje handl er om at lede regnvandet hurtigt væk, så er de grønne veje en løsning, der tilbageholder hverdagsregn lokalt, så presset på fælle skloakken bliver mindre ved kraftig regn. De grønne veje kan være med til at begrænse behovet f or at grave byen op og lægge nye større kloakrør. De tilfører endvidere byen grønne elementer og kan give større trafiksikkerhed, hvilket e r elementer der også lægges vægt på i forbindelse med skybrudssikring og klimatilpasning af byerne i HOFORs ejerkommuner. Hvor skal der bygges grønne veje? HOFOR og Københavns kommune udpeger i fællesskab områ der, hvor det er nødvendigt med lokale løsninger, som en del af den samlede løsning til at håndtere regnvand i et område. Hvis en privat fællesvej bliver udpeget starter et samarbejde med den aktuelle forenings bestyrelse om, hvorvidt foreningen er interesseret og hv ordan det mere præcist kan udformes. Der skal også bygges grønne veje i de øvrige HOFOR e jerkommuner, men her er økonomi og en systematisk proces ikke lagt f ast endnu. Vejbede Hvordan ser et vejbed ud? På overfladen ligner et vejbed et almindeligt bed me d planter. Det måler ca. 8 x 2 meter, men kan variere afhængig af de loka le pladsforhold. Under overfladen er vejbedet designet til at opsamle, rense og nedsive eller forsinke regnvand. Det består af en faskine, som kan opmagasinere større mængder vand og oven på faskinen er der filterjord, der renser vejvandet.

3. den 1. april, 2020 Samarbejde og proces Hvor kan man henvende sig, hvis man vil have sin vej omdannet til en grøn vej? Det er ikke muligt at ansøge om at få omdannet sin ve j til en grøn vej. Veje skal omdannes til grønne veje i de dele af bye n, hvor undersøgelser viser, at der er behov for det. Det er H OFOR og Københavns Kommune, der i fællesskab udvælger de områ der, hvor det er nødvendigt med lokale løsninger, som en del af de n samlede løsning til at håndtere regnvand i et område. Hvordan foregår samarbejdet mellem en vejejer (grundejerforening eller anden forening) og HOFOR? Samarbejdet om udvikling og etablering af en grøn v ej på private fællesveje sker i dialog mellem foreningens bestyrelse og HOFOR. Det er bestyrelsens ansvar at undersøge interessen for etabl ering af en grøn vej i foreningen. Foreningen udpeger en kontaktperson , der varetager kommunikationen og altid fungerer som bindeled til H OFOR. Kan foreningen frit vælge løsninger? Hvis en forening indgår et samarbejde med HOFOR om u dvikling af en grøn vej, så vil udviklingen baseres på HOFORs koncept – herunder vejbedenes udseende, teknik, krav og placering, men for eningens unikke kendskab til området inddrages så vidt muligt i projektforslaget. Trafik og parkering Mister vi parkeringspladser, hvis vores vej bliver grøn vej? Når der anlægges vejbede på en vej, optager de en de l af vejarealet. Desuden er der er række trafikale krav, der gør at vej bedene skal placeres med en bestemt afstand. Samlet set betyder de t, at antallet af parkeringspladser på vejen vil blive reduceret. Hvor man ge parkeringspladser, der mistes vil afhænge af vejens bred de og udformning (fx om den er lige eller kurvet, smalle, mange udkørsler, mv.). Hvad betyder vejbedene for trafikken på vejen? Vejbedene placering på vejen skal godkendes af trafi kmyndigheden. I den forbindelse tages der bl.a. højde for, at renova tionsbiler og udrykningskørertøjer skal kunne passere. Bedene kan i kraft af deres placering på vejen virke hastighedsnedsættende på traf ikken, men indgår dog ikke i den trafikale godkendelse. Hvis der ønskes reel hastighedsbegrænsning i et område (30 km/t zone), så er det et krav fra trafikmyndigheden, at der suppleres med vejbump. Økonomi og ejerforhold Hvem betaler for at etablere de grønne veje? HOFOR betaler for rådgivning, projektering, etableri ng og drift. I tilfælde af skader på vejbedene betaler HOFOR for reparation eller genopretning af anlægget. Foreningen, der samarbejder med HOFOR om et konkret projekt har derfor ingen udgifter til anlæg af vejbe dene, dog kan der blive tale om egenbetaling, hvis foreningen ønsker i synergi med et grønt vejprojekt at realisere rekreative tiltag, ny t slidlag, mm.

Visninger

 • 1731 Totale visninger
 • 1438 Webside visninger
 • 293 Indlejrede Visninger

Aktioner

 • 0 Sociale delinger
 • 0 Synes om
 • 0 Synes ikke om
 • 0 Bemærkninger

Antal Delinger

 • 0 Facebook
 • 0 Twitter
 • 0 LinkedIn
 • 0 Google+

Indlejre 3

 • 61 www.gf-hejmdal.dk
 • 29 gf-hejmdal.dk
 • 3 adm.gf-hejmdal.dk