Hejmdal_generalf_230310

2669 visninger
0 Synes om
0 0

Del på sociale netværk

Del link

Brug permanent link til deling på sociale medier

Del med en ven

Venligst login for at sende dette document pr. e-mail!

Indlejr på din hjemmeside

Vælg side at starte med

5.

1. Grundejerforeningen HEJMDAL Referat af ordinær generalforsamling den 23. marts 2010 , kl 19.30 i menighedshuset på Irlandsvej 1. Dirigent Peter Fenger valgtes som dirigent. PF konstaterede at generalforsamlingen var indkaldt med varsel og dagsorden som foreskrevet i vedtægterne s § 7 . Der var ikk e fra bestyrelse eller medlemmer i øvrigt fremsat forslag til behandling på generalforsamlingen. AT valgtes som referent. 28 husstande , incl . bestyrelsen, var mødt frem. 2. Bestyrelsens ber etning om det forløbne år. HHG, formand aflagde bere tning om det forløbne år. Der har været afholdt 7 bestyrelsesmøder. Desuden har bestyrelsens medlemmer deltaget i møder vedrørende byggeplaner for Sundbyvang - området, Amager Vest lokalråd, TV/ bredbåndsleverandør YouSee samt med naboforeningen Odin, og der har således været større mødeaktivitet end normalt. Vigtigste aktivitet i årets løb har dog været den løbende vejrenovering. Renoveringen af Lotusvej, som påbegyndtes i 2008, er beklageligvis endnu ikke afsluttet med tilfredsstillende resultat. Bestyrelsen har ikke kunnet godtage det udførte arbejde, idet der konstateredes lunker med vandpytter ved r egnvejr. E ntreprenørens gentagne udbedringer i sommerens løb førte ikke til acceptabelt resultat, og ny aftale om en mere omfattende udbedring nåede ikke at blive udført inden vinterens komme. Denne forhåbentlig sidste udbedring ventes udført dette forår. Småreparationer er som normalt udført på de øvrige af foreningens ve je. Lokalplanforslag vedrørende Sundbyvang vil blive forelagt i borgerr epræsentationen torsdag d. 25. M arts. For slaget i høringsudgave er lagt på nettet umiddelbart inden generalforsamlin gen og bestyrelsen har endnu ikke haft tid til at studere eller drøft e det mere indgående. 5 eksemplarer

4. kun som kontaktformidler for dette projekt. Pernille Petersen informerede dernæst om selve anlægsprojektet. Det forventes at planen for anlægsprojektet vil blive tilsendt bestyrelsen i midten af April, hvorefter den vil være tilgængelig på foreningens hjemmeside. Anlægsarbejdet forventes at være afsluttet inden 1. Juli, hvorefter de grundejere der har tilsluttet sig skulle kunne påregne at modtage de valgte TV/internet produkter fra YouSee. Selvom dette er planen kan der ikke gives garantier for at forsinkelser ik ke vil kunne forekomme. YouSee vil bestræbe sig på at anlægsarbejdet foregår på den bedst mulige måde og med mindst mulig gene for Hejmdals beboere, bl.a. ved i så stor grad som det er muligt at ”skyde” kabler under jord og veje. Men vi må dog påregne en d el graveaktivitet og anlægstrafik under anlægsarbejdet. Pernille Petersen informerede også om alle de TV og internet muligheder som YouSee tilbyder. En del af materialet var allerede omdelt til grundejerne. Alle grundejere er for øvrigt velkomne til at ret te spørgsmål vedr. anlægsarbejdet o g TV/internet produkterne til YouSee. Referenter: AT og TK Bestyrelsen, incl. suppleanter består af følgende: Hans Henrik Gabelgaard , HHG, formand. Pæonvej 24, 32 59 82 60, formand@gf - hejmdal.dk Troels Koch, TK, Funkiavej 47, 32 97 56 95, tk@santaris.com Ejvind Hansen, EH, Funkiavej 49, 30 62 59 70 Frank Andersson, FA, Funkiavej 32, 32 59 79 39 Arne Trads, AT, Funkiavej 39, 32 59 72 46, trads - ravig@mail.tele.dk Claus Blicher Retpen , CBR, Funkiavej14, stuen, 32 57 06 12 , claus@mbr.dk Leif Henriksen, LH, Funkiavej 20 , tlf 32 55 20 75, leif@lnhenriksen.dk Foreningens e - mailadresse: bestyrel sen@gf - hejmdal.dk Foreningens hjemmeside: www.gf - hejmdal.dk _____________________ Dirigent Peter Fenger

2. udleveredes til gennemsyn på generalforsamlingen. Forhold i fo rslaget som af bestyrelsen vurderes at være positive for Hejmdal , og som måske er resultat af bestyrelsens og nabo - grundejerforeningers anstrengelser : D et grønne område mellem Persillevej og Hejmdal bibeholdes bortset fra et mindre område til parkering splads ved Irlandsvej – Pæonvej og Kaktusvej lukkes for biltrafik ved Hejmdals nordgrænse – hele nybyggeriets omfang bliver lidt mindre end tidligere meddelt fra kommunen . Forhold i forslaget som af bestyrelsen vurderes at være negative for Hejmdal : Lotusv ej bliver ikke lukket ved nordgrænsen, og det kan forventes at den vil blive benyttet som tilkørselsvej til den østlige del af Sundbyvangområde t, som vil forblive institution som i dag. Bestyrelsen vil i den kommende tid forfølge muligheden for at få Lotusvej lukket som de to andre veje . Alternativt vil m an forsøge sig med at få gennemført trafikdæm pende foranstaltninger på Lotusvej , hvorved bl.a. den GPS - betjente trafik forventes mindsket. Bestyrelsen vil forsøge at få Pæonvej, Kaktusvej og Lotusvej lukket ved Sundbyvang også i byggeperioden . Lokalplanen kommer til offentlig høring i dette forår og forventes vedtaget august/september. Byggeriet forventes startet næste år. Vejrenoveringer holdes i bero indtil der foreligger af klaring om Sundbyvangplanerne. Mindre vejreparationer udføres som normalt og disse kan i år forventes at være af større omfang på grund af den lange og hårde vinter. Det kniber med at få vejene renoveret i takt med slitagen , og udgifterne til vejrenoveringen vil forøges . Derfor er det sandsynligt at kontingentforhøjelser snart bliver nødvendige . Det kan således oplyses at der i en af naboforeningerne betales kr 3900 årligt og i en anden foreslås et kontingent på kr 4000 årligt (Hejmdal pt. k r 2200 årligt) Der har været afholdt møde med naboforeningen Odin, og efterfølgende er nedsat et samarbejdsudvalg. Det fremtidige samarbejde kan især tænkes at være en fordel i forbindelse med v ejrenoveringer, hvor der vil være en bedre økonomi i renovering af større strækninger. Endvidere vil et samarbejde om Lotusvejs status , som nævnt ovenfor, være nærliggende. På forespørgsel har Dong meddelt at tidspunkt for at elledningerne ændres fra luft - til jordledninger nu er 2014 3 Aflæggelse af regnskab. EH aflagde regnskab , som frem går af bilag til mødeindkaldelsen. En konstateret merudgift på ca kr 20.000 til renovering af Lotusvej skyldes udskiftning af defekte rendestensriste samt et større omfang af kantstenshævninger. Regnskabet godkendtes.

3. 4. Indkomne forslag fra bestyrelse og medlemmer Der var ingen indkomne forslag. 5. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent og geby rer. HHG fremlagde budget, som fremgår af bilag til mødeindkaldelsen . Ingen forslag om kontingentforhøjelse. Forhøjelser kan forventes nærmeste år. Budgettet godkendtes. 6. Valg af for mand (Udgår, valgt for 2 år i 2009) 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. På valg var Troels Koch, Ejvind Hansen, Arne Trads, Frank Andersson og Claus Retpen (suppleant), der alle genvalg tes . 8. Valg af revisorer og suppleant. Peter Fenger gen valg tes som revisor. 9. Eve ntuelt Ingen emner til behandling under dette punkt. Et flertal af Hejmdals grundejere har tilsluttet sig YouSee’s tilbud om kabel - TV og bredbånd. Bestyrelsen havde som konsekvens heraf invite ret Pernille Petersen fra YouSee til at komme og fortælle om projektet, og hvis nogle grundejere skulle have specifikke spørgsmål til projektet så var her lejligheden. Da det er den enkelte grundejer der indgår aftalen med YouSee virker bestyrelsen

Visninger

 • 2669 Totale visninger
 • 2152 Webside visninger
 • 517 Indlejrede Visninger

Aktioner

 • 0 Sociale delinger
 • 0 Synes om
 • 0 Synes ikke om
 • 0 Bemærkninger

Antal Delinger

 • 0 Facebook
 • 0 Twitter
 • 0 LinkedIn
 • 0 Google+

Indlejre 3

 • 33 adm.gf-hejmdal.dk
 • 73 www.gf-hejmdal.dk
 • 17 gf-hejmdal.dk