Hejmdal generalforsamling 200312

2617 visninger
0 Synes om
0 0

Del på sociale netværk

Del link

Brug permanent link til deling på sociale medier

Del med en ven

Venligst login for at sende dette document pr. e-mail!

Indlejr på din hjemmeside

Vælg side at starte med

2. Ved sidste generalforsamling var der ønsker om at bestyrelsen forhørte sig yderligere om muligheden for en fælles snerydning. Forskellige entreprenører har været kontaktet for tilbud, men uden held, bl.a. begrundet i de snævre veje og megen parkering. Spørgsmål og kommentarer til formandens ber etning - samt svar Et medlem har observeret , at der andre steder ved vejarbejder har været foretaget midlertidige vejlukninger med simple betonklodser, og at man kunne forhøre sig ved de pågældende grundejerforeninger , om hvordan man der havde båret sig a d. Bestyrelsen kunne, som det også fremgår af formandens beretning, meddele at man ved arbejdernes start kontaktede nedrivningsentreprenøren og kommunens vejmyndigheder, med ovennævnte resultat til følge og at man ikke havde til hensigt at kontakte divers e andre grundejerforeninger om rådgivning. Der bliver fulgt op på sagen med kontakt til entreprenør og myndigheder. Et medlem gjorde opmærksom på trafik af kæmpelastbiler på Kentiavej i forbindelse med fjernvarmearbejderne med skader på fortovene til følge . Bestyrelsen meddelte at man er i dialog med KK om udbedring af de opståede skader. 3 Aflæggelse af regnskab. Formanden kommentered e regnskabet. Der har ikke, som følge af udskyde lsen af vejrenoveringen på Funkiavej, været de oprindeligt forventede store udgifter Regnskabet godkendtes. 4. Fremlæggelse af budget. Formanden kommenterede budget t et. Kontingent foreslås uændret. Trods de forventede store udgifter til renovering af Funkiavej øst, vil der være midler tilbage den fortsatte vejrenovering. Der kan dog først forventes at være råd til e n større etape igen i 2014. Budget for 2012 godkendtes. 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer. Følgende bestyrelsesmedlemmer genopstillede: Troels Koch (TK), Ejvind Hansen (EH), Frank Andersson (FA) og Arne Trads (AT). TK var forhindret i at

4. Bestyrelsen, incl. suppleanter består af følgende: Hans Henrik Gabelgaard , HHG, formand. Pæonvej 24, 32 59 82 60, formand@gf - hejmdal.dk Troels Koch, TK, Funkiavej 47, 32 97 56 95, tk@santaris.com Ejvind Hansen, EH, Funkiavej 49, 30 62 59 70 Frank Andersson, FA, Funkiavej 32, 32 59 79 39 Arne Trads, AT, Funkiavej 39, 32 59 72 46, trads - ravig@mail.tele.dk , referent. Leif Henriksen, LH, Funkiavej 20 , tlf 32 55 20 75, leif@ lnhenriksen.dk Ton n y Olsen, TO, Funkiavej 37 Foreningens e - mailadresse: bestyrelsen@gf - hejmdal.dk Foreningens hjemmeside: www.gf - hejmdal.dk

3. deltage i g eneralforsamlingen. De fire bestyrelsesmedlemmer genvalgtes. 6. Valg af to revisorer og suppleant. Ingen opstillede. Generalforsamlingen accepterede at der kun er 1 revisor. 7. Even tuelt. Spørgsmål fra medlem - om omfanget af brug af Hejmdal s hjemmeside. Svar fra formanden – vi har i kke lavet statistik. Et medlem: Hjemmesiden kunne måske bruges i forbindelse med indbrud. Et medlem uddelte papir med tilbud om gratis sikkerhedstjek (mod indbrud) Et medlem spurgte til rygterne om egen - betaling af gadelys. Svar fra formanden: Vi kender kun til sagen fra pressen. Kan blive et interessant emne, blandt andet i lyset af at vi tidligere har fået oplyst at elforsyning en skal fremføres i jordkabler. ---------------------------------------------- Dirigent, Peter Fenger

1. Grundejerforeningen HEJMDAL Referat af ordinær gen eralforsamling den 20. marts 2012, kl 19:00 i menighedshuset på Irlandsvej 1. Dirigent Peter Fenger valgtes som dirigent. PF konstaterede at generalforsamlingen var indkaldt med varsel og dagsorden som foreskrevet i vedtægterne . Der var ingen forslag fra bestyrelse eller medlemmer til behandling. AT valgtes som referent. 23 husstande , incl . bestyrelsen, var repræsenterede . 2. Bestyrelse ns beretning om det forløbne år, ved formanden. Året startede travlt med mødeaktivitet på grund af den forestående renovering af den østlige del af Funkiavej. Renoveringen var et påbud fra kommunen og påbuddet omfattede tillige naboforeningerne, sammen med hvilke vi fandt ingeniørrådgiver til at forestå projektet. Kort tid efter indledende ingeniørarbejder var startet meddelte KK energiafdelingen at der i samme område skulle foretages fjernvarmearbe jder i dele af de samme vejstrækninger i 2011/2012. Tidspunktet for den påbudte renovering blev derfor udsat , men forventes nu at kunne påbegyndes i august i år. I de af vores vejarealer , hvor der pt udføres fjernvarmearbejder, vil retablering af asfalte n blive foretaget af fjernvarmeentreprenøren til priser, som efter vores rådgivers udsagn kan betegnes som fornuftige. I forbindelse med det påbegyndte Sundbyvang - projekt har der været løbende kontakt med myndigheder og entreprenør med henblik på at få tvæ rvejene Pæonvej, Kaktusvej og Lotusvej lukket ved grænsen til Sundbyvang allerede ved nedrivningsarbejdernes start . Kommunen stiller imidlertid krav om et omfattende projekt med redegørelse om områdets vejforløb m.v. , udført for vores regning, før man vil give tilladelse. Bestyrelsen har ikke igangsat yderligere tiltag, men afventer byggesagens forløb. Sundbyvang - projektet er, bl.a. som følge af en entreprenørkonkurs, blevet forsinket og forventes nu afsluttet i 2014. På Hejmdals hjemmeside vil der blive informeret når vi finder det relevant.

Visninger

 • 2617 Totale visninger
 • 2132 Webside visninger
 • 485 Indlejrede Visninger

Aktioner

 • 0 Sociale delinger
 • 0 Synes om
 • 0 Synes ikke om
 • 0 Bemærkninger

Antal Delinger

 • 0 Facebook
 • 0 Twitter
 • 0 LinkedIn
 • 0 Google+

Indlejre 3

 • 78 www.gf-hejmdal.dk
 • 38 adm.gf-hejmdal.dk
 • 8 gf-hejmdal.dk