Hejmdal Generalforsamling 21-09-2020 referat

1267 visninger
0 Synes om
0 0

Del på sociale netværk

Del link

Brug permanent link til deling på sociale medier

Del med en ven

Venligst login for at sende dette document pr. e-mail!

Indlejr på din hjemmeside

Vælg side at starte med

3. Formanden afsluttede punktet med at oplyse, at bestyrelsen ville orientere HOFOR om reaktionerne samt undersøge mulighederne for at ændre i projektet, således at i det mindste nogle af de nævnte synspunkter kan imødekommes. Bestyrelsen vil informere medlemmerne om HOFORs reaktion. 10. Eventuelt Intet Derefter sluttede generalforsamlingen. Peter Fenger Dirigent

1. Grundejerforeningen Hejmdal Den 5. oktober 2020 Referat af den ordinære generalforsamling den 21. september 2020 i Menighedshuset, Irlandsvej 47 Formanden, Hans Henrik Gabelgaard, bød velkommen, og orienterede om den corona-bestemte aflysning af den ordinære generalforsamling med forventet afholdelse den 16. marts 2020. Generalforsamlingen kunne derfor ikke afholdes inden for den i vedtægterne fastsatte tidsramme, ligesom den på det tidspunkt eksisterende bestyrelse har fortsat arbejdet indtil i dag. Generalforsamlingen dags dato var således foreningens ordinære generalforsamling 2020. Der var ingen bemærkninger hertil. 1. Valg af dirigent Peter Fenger fra bestyrelsen blev, da ingen andre meldte sig, endnu engang valg til dirigent og referent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, samt at der ikke var indkommet forslag til dagsordenen fra foreningens medlemmer eller fra bestyrelsen. Dirigenten konstaterede, at der var mødt 20 stemmeberettigede medlemmer, hvorfor de af myndighederne fastsatte forsamlingsregler i anledning af coronaen var overholdt. 2. Bestyrelsens beretning Formanden oplyste, at 2019 havde været et stille år, hvor vi afventede HOFORs projektforslag for klimaveje i vores område. Mange af Hejmdals medlemmer deltog i HOFORs informationsmøder henholdsvis den 3. februar og den 31. august 2020. På sidstnævnte møde meddelte HOFOR, at man gerne vil se et projektforslag for vores renovering af vejene, inden HOFOR endeligt fastlægger deres projekt for klimavejene (så vandet løber den rigtige vej). Bestyrelsen arbejder derfor nu med at få udarbejdet et projektforslag for vejrenoveringen. Bestyrelsen planlægger at tegne en generel bestyrelsesforsikring samt, når vi skal renovere vejene, en bygherreentreprise-forsikring. Beretningen blev enstemmigt godkendt 3. Aflæggelse af regnskab underskrevet af revisor(erne) Formanden gennemgik i hovedtræk det vedlagte regnskab, der var underskrevet af revisor. Der var ingen spørgsmål til regnskabet for 2019, der blev enstemmigt godkendt.

2. 4. Indkomne forslag fra bestyrelse og medlemmer Der var ikke indkommet fra medlemmerne eller fra bestyrelsen. 5. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent og gebyrer Formanden gennemgik budgettet for 2020. PÅ et spørgsmål oplyste formanden, at de 100.000 kr. under ”Vej – Større projekt” skal dække udgifter ved opstart af vejrenoveringen, f.eks. omkostninger ved udarbejdelse af et projektforslag. Budgettet blev enstemmigt vedtaget. Det samme blev det foreslåede og uændrede kontingent samt de foreslåede og uændrede gebyrer (alt vedlagt). 6. Valg af formand Hans Henrik Gabelgaard, Pæonvej 24, blev genvalgt med akklamation. 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant(er) Troels Koch, Funkiavej 47, Jens Kjøller, Lotusvej 44, Michael Appel, Funkiavej 43, Hanne Müller, Funkiavej 42 og Peter Fenger, Pæonvej 26 blev alle genvalgt med akklamation. Tue Fensbæk Mollerup, Lotusvej 42 blev valgt til bestyrelsen med akklamation. 8. Valg af revisorer og suppleant(er) Flemming Kraik, nuværende revisor, og Kristoffer Birch, nuværende revisorsuppleant, blev begge genvalgt med akklamation. 9. Dialog om HOFORs projektforslag om klimaveje Formanden redegjorde for bestyrelsens ønske om at få en tilbagemelding fra medlemmerne efter afholdelsen af HOFORs informationsmøde den 31. august. Der skulle ikke træffes nogen beslutning, men bestyrelsen ville gerne have indtryk af, hvordan ”stængerne står”. Reaktionerne fra de fremmødte medlemmer var i helt overvejende grad negative over for HOFORs fremlagte projekt. Dette skyldtes primært,  Tabet af 60% af de lovlige parkeringspladser er uacceptabelt højt  De vandopsamlingsbassiner der kan ses i områderne Ingolfs Allè og den sydligste del af Oxford Allè, bidrager på ingen måde til en forskønnelse af områderne, snarere tværtimod  Der er aktuelt ingen klimaplaner for området Sundbyvang/Urtehaven, hvilket indebærer, at vi får det meste af deres overfladevand. Om 10-15 år vil der ifølge det oplyste foreligge en plan for nævnte område  Da HOFORs anlæg ikke vil skærme mod et skybrud men alene kan håndtere en 10 års hændelse, er prisen for denne afskærmning for høj Bestyrelsen oplyste, at såfremt Hejmdal siger nej til klimaveje, så får Odin heller ikke klimaveje uanset foreningens holdning hertil, og vice versa. Bestyrelsen oplyste endvidere, at der aktuelt ikke er nogen viden om, hvad der vil ske, såfremt vi siger nej til klimaveje. Vil vi f.eks. senere blive tvunget til for egen regning at etablere klimaveje? Alt desangående er p.t. det rene gætteri.

Visninger

 • 1267 Totale visninger
 • 1117 Webside visninger
 • 150 Indlejrede Visninger

Aktioner

 • 0 Sociale delinger
 • 0 Synes om
 • 0 Synes ikke om
 • 0 Bemærkninger

Antal Delinger

 • 0 Facebook
 • 0 Twitter
 • 0 LinkedIn
 • 0 Google+

Indlejre 3

 • 45 www.gf-hejmdal.dk
 • 7 gf-hejmdal.dk
 • 6 adm.gf-hejmdal.dk