Hejmdal Referat Generalforsamling 18 marts 2014

2340 visninger
0 Synes om
0 0

Del på sociale netværk

Del link

Brug permanent link til deling på sociale medier

Del med en ven

Venligst login for at sende dette document pr. e-mail!

Indlejr på din hjemmeside

Vælg side at starte med

1. Grundejerforeningen HEJMDAL Referat af ordinær generalforsamling den 18 . marts 2014, kl. 19.30 i meningshuset på Irlandsvej. 1. Dirigent. Peter Fenger val g tes som dirigent. Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var indkaldt med varsel og dagsorden som foreskrevet i vedtægterne. L eif H enriksen valgtes til referent. Der var fremmødt 23 stemmeberettigede grundejere. 2. Bestyrelsen s beretning om det forløbne år ved formanden. Der er afholdt 6 bestyrelsesmøde r i det forgangne år. Hovedaktiviteten har vedrørt sig v ejprojekt et Funkiavej Øst . Projektet har af forskellige årsager varet længere end oprindeligt planlagt, men det kan nu med tilfredshed konstateres at vejprojektet endeligt er færdigt . Kvaliteten af de renoverede veje er hø j, og det er bestyrelsens opfattelse at standarden af dette projekt vil danne præcedens for kommende renoveringer. Eneste udestående er en endelig afregning med Kamco . Kommunen gav os en meget kort høringsfrist vedrørende de nye v ejbump . Vejbumpene er en del af en den større plan ”Sikre skoleveje” som Københavns kommune har iværksat. Vi ønskede oprindeligt c irkelbump i krydsene , men da vi ikke med det meget korte varsel kunne præsentere et færdigt projekt , og at der ikke findes en godkendt model for cirkelbump , blev disse afvist til fordel for de bump vi nu har fået. I det endelige projekt blev bumpene til stikvejene sparet væk , og vi fik udvidet planen til at dække hele Funkiavej . Entreprenøren Pihl og søn gik konkurs i det forløbne år hvilket har sinket Sundbyvang projektet. Hoffmann har overtaget projektet og vil forestå færdiggørelsen af de almene boliger. Grunden helt ud til I rlandsvej er solgt men der foreligger ikke for nuværende et færdigt projekt. Den længe ventede nedgravning af l uftl edningerne vil nu ske hen ov er sommeren. DONG forestår kabellægning en. Da nedgravningen i vores forening er en del af et større projekt er den endelige tidsplan ikke kla r, men vi har fået oplyst at hele projektet er færdiggjort senest 1. november. Idet der henvises til bilaget af dette referat kan det oplyses at yderligere oplysning kan findes på DONG’s hjemmeside. På grund at kabellægningen er der ikke planlagt vej ren overings projekter i indeværende periode .

3. 6. Valg til bestyrelsen Genvalg af: Troels Koch, Frank Andersson og Leif Henriksen ( suppl eant ). Nyvalgt medlem af bestyrelsen blev Peder Fenger. Arne Trads udtrådte af bestyrelsen efter eget ønske . 7. Valg af Revisorer Peter Fenger oplyste , at han som bestyrelsesmedlem ikke kunne varetage hvervet som revisor og der skulle derfor vælges en ny revis or. Valget faldt på Flemming Kra ik, Lotusvej 52 . 8. Evt. Bestyrelsen afviste tilbud om snerydning da prisen for rydningen er meget høj og at der reelt ikke kan etableret en ordning p.g.a. de mange parkerede biler. Afspærringen af stikvejene er i kke tilstrækkelig og kan let forbi køres. Dette er blevet påpeget entreprenøren for Sundbyvangprojektet og København kommune. En g rundejer fi k afsat sin blandemaskine. ____________________ Dirigent: Peter Fenger Ref erent: Leif Henriksen Bestyrelsen, incl. suppleanter består af følgende: Hans Henrik Gabelgaard , Formand, Pæonvej 24, tlf 32 59 82 60, formand@gf - hejmdal.dk Troels Koch, TK, Funkiavej 47, tlf 32 97 56 95, Tony Olsen, Funkiavej 20, tlf 32 97 91 01 Frank Andersson , Funkiavej 32, tlf 32 59 79 39 Leif Henriksen , Funkiavej 20 , tlf 32 55 20 75 Peter Fenger, Pæonvej 2 6 Foreningens e - mailadresse: bestyrelsen@gf - hejmdal.dk Foreningens hjemmeside: www.gf - hejmdal.dk

2. Spørgsmål til beretningen Kentiavej 16: Hvornår vil Kentiavej blive renoveret ? Svar: Det afhænger af vores prioritering, og naturligvis også om vi modtager påbud fra kommunen. Men prioriteringen foretager vi først til næste år, når kablelægningen er færdig. Funkiavej 42: H vad sker der på nabogrunden ? Svar: Der er problemer med rotter. Bestyrelsen er opmærksom på, at der er rotte problemer i hele vort område b l . a. p.ga. gravearbejdet på Sundbyvang . Funkiavej 44: Hvad sker der med de grønne arealer mod Sundbyvang? Svar: De skal naturligvis v edligeholdes – bestyrelsen følge op på hvornår/hvordan det sker. Det e r entreprenørens ansvar, men da han er gået konkurs er processen og timingen med den nye entreprenøren ikke klarlagt . Formandens beretning blev GODKENDT. 3. Aflæggelse af regnskab Kasserer Tony Ol sen aflagde regnskab . Re gnskabet blev godkendt. 4. Indkomme forslag fra bestyrelse og medlemmer. Ingen forslag var indbragt . 4 . Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent og gebyrer. Budget tet for den kommende periode blev fremlagt o g kommenteret af formanden. Bestyrelsen foreslog et uændret kontingent . Budgettet blev godkendt 5. Valg af formand Hans Henrik Gabelgaard blev genvalgt .

Visninger

 • 2340 Totale visninger
 • 1931 Webside visninger
 • 409 Indlejrede Visninger

Aktioner

 • 0 Sociale delinger
 • 0 Synes om
 • 0 Synes ikke om
 • 0 Bemærkninger

Antal Delinger

 • 0 Facebook
 • 0 Twitter
 • 0 LinkedIn
 • 0 Google+

Indlejre 3

 • 18 adm.gf-hejmdal.dk
 • 75 www.gf-hejmdal.dk
 • 5 gf-hejmdal.dk