INFORMATION_PRIVAT KLIMATILPASNING

3262 visninger
0 Synes om
0 0

Del på sociale netværk

Del link

Brug permanent link til deling på sociale medier

Del med en ven

Venligst login for at sende dette document pr. e-mail!

Indlejr på din hjemmeside

Vælg side at starte med

7. 7 FINANSIERINGSMODEL

10. 10 TIDSPLAN

1. Klimateam MT Højgaard Årstiderne Arkitekter 2+1 Idébureau Winsløw Advokatfirma INFORMATIONSMATERIALE OM MEDFINANSIERINGSPROJEKTER - KLIMATILPASNING AF PRIVATE FÆLLESVEJE

12. 12 Når vandet får fri passage betyder det, at det ” næst e” vand, der kommer løbende også får fri passage . Sagt på en anden måde, så opstår der ikke ”kø - dannelse” af regnvand på vejen. Måden hvorpå man laver en skybrudsvej er et simp elt ind greb som eksempelvis at sænke hele vejkassen eller hæve kantstenen, så vandet har mere plads at løbe på. Man kan også arbejde med at lave en hældning i vejen. Man sørger for at vandet får fri passage ved eksempelvis af udjævne vejen for ujævnheder. Omlægning til en skybrudsveje er således en totalrenovering af vejen. Fordelen ved at anlægge en skybrudsvej er, at regnvandet får fri passage og ikke ophober sig på vejen. Når det ophober sig på vejen er der risiko for, at det løber ind i haver og kældr e, hvilket skal undgås.

2. 2 INDHOLD 1. Om projektet 2. Hvorfor klimatilpasse 3. Finansiering smodel 4. Projektet indeholder ikke 5. Det videre forløb 6. Begrebsafklaring 7. Afholdte møder

4. 4 Jeres projekt er et ud af 38 private klimatilpasningsprojekter , som har fået deres medfinansieringsprojekt prækvalificeret hos HOFOR. Der har været en stor int eresse fra grundejerforeninger i København, hvilket er meget glædeligt. I vores klimateam arbejder vi med 18 af de projekt er, der har fået deres ansøgn ing prækvalificeret. Det er forskelligt hvilket beløb, der er bevilliget til det enkelte medfinansierin gs projekt, men fælles for dem alle er, at klimatilpasningsløsningerne er dimensioneret til at kunne håndtere minimum en 5 års regn hænde lse . Selv hvis vi gerne ville dimensione re løsningen til en 100 års hændelse, er det ofte udfordrende i praksis , og det vi l være meget omkostningsfuldt ( forklaring på regn hændelse r findes i begrebsafklaringen sidst i materialet). Dette tilbud om medfinansiering af klimatilpasning i jeres område skal ses som et supplement til jeres nuværende kloaksystem. Vi giver altså ikke en ga ranti for, at I aldrig mere vil opleve oversvømmelse , men vi garanterer, at I kan håndtere mere regnvand på den billigst mulige måde.

5. 5 2. HVORFOR KLIMATILPASS E I skal indgå i dette klima tilpasnings projekt, hvis I ønske r at forbedre jeres vej, så den kan håndtere mere regnvand, hvilket vil give færre oversvømmelser , et smukkere vejudtryk og et mere attraktivt område . Klimatilpasningsprojektet er gratis. Det er kun, hvis I ønsker grøn forskønnelse i form af f.eks. træer o g blomster, at jeres grundejerforening skal dække udgifterne (se nedenstående figur vedrørende forskønnelse for egenfinansiering . Vi bidrager til realiseringen af et medfinansieringsprojekt, hvor HOFOR dækker alle udgifter forbundet med at øge regnvands kapacitet en i jeres område/vej . Det vil mindske risikoen for oversvømmelser, om end ikke fjerne risikoen fuldstændigt. Vi er på nuværende tidspunkt i gang med en møderække, hvor vi besøger jer for at høre, hvilke input jeres grundejerforening har til de lø sninger , vi har tegnet for jeres område . Det vil sige, I har indflydelse på, hvordan jeres fremtidige område kommer til at se ud. Dertil vil jeres område blive mere attraktivt for både jer, jeres naboer og fremtidige generationer, når området er klimasikr et . Klimatilpassede kvarterer vil stige i po pularitet i fremtiden, eftersom der samlet er investeret et milliardbeløb og a l forskning peger på, at det vil regne mere i fremtiden . Regnvandet kender ikke grænserne mellem kommunale og private arealer . Når I indgår i dette projekt tager I del i det fælles ansvar, der er omfattet af den samlede skybrudsplan, der er udarbejdet for Københavns Kommune, hvor jeres område indgår som en grøn vej eller en skybrudsvej (forklaring på grøn vej og skybrudsvej findes i begr ebsafklaringen sidst i materialet). I sidste ende handler det om, at I skal få noget ud af projekt et . Det er jer, der bor her og skal bruge arealerne i fremtiden . Derfor er det vigtigt, at I kan se fordelene ved projektet og har lyst til at indtræde i det som projektejer.

8. 8 4. PROJEKTET INDEHOLDER IKKE - Vejtræer, stauder , buske og blomster er egenfinansiering for grundejerforeningen. Græs og de regnvandshåndterende elementer finansieres af HOFOR. - Vi forebygger ikke oversvømmelser ved skybrud. Vi klimatilpasser jeres område, så det kan klare en 5 års hændelse. I vil være væsentligt bedre sti llet end i dag. V i mindsker risikoen for oversvømm elser, da vi skaber mere plads til regnvand lokalt i jeres område, hvorfor d er vil gå længere tid, før kapaciteten i kloakken slipper op. - Regnvand fra hustage ne er ikke med i projektet og bliver fortsat hå ndteret af det eksisterende kloaksystem . - Vores projekt har på nuværende tidspunkt i kke noget med påbud fra Københavns Kommune at gøre. I kan få et påbud, hvis ikke det etablerede klima tilpasnings anlæg vedligeholdes efter aftale. - Projektet omhandler ikke store klo ak rør under jorden – når det handler om kloak rør under jorden er det HOFOR, der har ansvaret. - Vi løser ikke grundvandsproblemer med dette projekt. Vi arbejder med det regnvand , der falder på veje og fortov. Når vi går i gang med detailprojekteringen vil vi foretage undersøgelser og boringer som afslører, om det er muligt at nedsive regnvandet i stedet for at tilbageholde det. Det giver os mulighed for at inddrage udfordringer med grundvandet i projektet, men kun hvis det kan lade sig gøre at nedsive regn vand (forklaring på nedsivning, tilbageh oldelse findes i begre bsafklaringen sidst i materialet ).

13. 13 7. AFHOLDTE MØDER 21 .01.16 GF Odin/Hejmda l 01.0 2 .16 Verner parcelforening 0 4 .0 2 .16 GF Højmark 11.02.16 Toftøjevej Vejlaug 23 .02.16 GF Søholm 24 .02.16 GF Gefion, GF Strandingen, GF Rugb akken, AB Viben, GF Øresund Parcel forening 25 .02.16 GF F ossgaarden 03.03.16 GF Sundbyvang Klim ateam MT Højgaard, Mikas Schmidt Ch r istiansen, Fagleder K limatilpasning, mikc@mth.dk , +45 22703941 Årstiderne Arkitekter, Helle Hangaard, Leder af Landskabsafdelingen, hha@aarstide rne.dk , +45 26290894 Årstiderne Arkitekter, Daniel Koudal, Landskabsarkitekt MDL, dak@aarstiderne.dk , +45 70242117 2+1 Idébureau, Maria Kvorning, Konsulent, mrk@2plus1.dk , +45 26218389 Winsløw Advokatfirma, Anne Støtt Hansen, Advokat, ash@winlaw.dk , + 45 53373859

6. 6 3. FINANSIERING S MODEL - Som Klimateam har vi lavet en aftale med et finansieringsinstitut – Arbejdernes Landsbank (AL) – som har erfaring med låneaftaler til grundejerforeninger til store klimatilpasningsprojekter. - Finansieringsmodell en er således, at grundejerforeningen er projektejer og låntager. Grundejerforeningen betaler regningerne fra entreprenøren med det lån, der optages i AL. - Når projektet er færdiganlagt betaler HOFOR afdrag og renter til grundejerforeningen som en del af medfinansieringsaftalen. Herefter betaler grundejerforeningen banken tilbage. - Årsagen til, at grundejerforeningen skal være et finansielt mellemled er, at I har en privat fællesvej og HOFOR har krævet, at man som privatfællesvej er projektejer og låntager . - Betalingsaftalen er struktureret , så der ikke på noget tidspunkt skal ligges penge ud . Foreningen er udelukkende et finansielt mellemled. En illustration over finansieringsmodellen kan ses på nedenstående figur . - Der laves en samlet låneaftale mellem Arbejdernes Landsbank og grundejerforeningen. Det vil sige, de enkelte parceller blandes ikke ind i låneaftalen og der kræves ikke sikkerhedsstillelse eller tinglysning hos den enkelte parcel. Dette er tilmed et krav fra HOFOR, at låneaftalen tilrettelægg es således. - HOFOR dækker alle omkostninger inkl. drift og låneomkostninger. - Det er et krav, at grundejerforeningen laver en kontrakt med et professionelt firma, der står for drift og vedligeholdelse af klimaanlæggene. Regningerne fra denne leverandør s amles og sendes en gang om året til HOFOR, som betaler grundejerforeningen tilbage. - MT Højgaard tegne r en All Risk - forsikring i forbindelse med anlæg af klimatilpasningsløsningerne .

11. 11 6. BEGREBSAFKLARING REGNHÆNDELSER Udtrykket regnhændelse og gentagelsesperiode bruges ofte sammen. Ud trykket gentagelsesperiode siger noget om sandsynligheden for , at en given hændelse forekommer . Hvis man for eksempel siger, at en regnhændelse har en gentagelsesperiode på fem år, betyder det, at man statistisk set kan forvente en tilsvarende regn hændelse én gang inden for en periode på fem år. En 100 - årshændelse vil således statisk set kun forekomme én gang i løbet af 100 år. Gentagelsesperioderne er fundet på baggrund af mange års måling/registrering af regn i Danmark. GRØN VEJ/FORSINKELSESVEJ En grøn v e j er det samme som en forsinkelsesvej. Det er vej e , hvor ønsket er at nedsive eller tilbageholde/forsinke regnvand, så man aflaster det eksisterende kloaksystem og dermed giver mere plads til regnvandet. På den måde mindskes risikoen for oversvømmelse, da det varer længere tid før kloak ken flyder over. Vandet , man ønsker at tilbageholde eller nedsive , er det regnvand der falder på vej og fortov. Mange steder i København kan det i kke lade sig gøre at nedsive pga. jordforhold , høj grundvandsstand eller ri siko for forurening. Derfor er formålet med de grønne veje i København primært, at de skal tilbageholde og forsinke regnvandet og være et supplement til det eksisterende kloaksystem. Måden hvorpå man laver en grøn vej er ved at etablere grønne elementer langs vejen . Det kan eksempelvis være i form af et grønt regnbed på vejen, som er synlig over jorden. Det kan også være i form af en regnvandsbeholder/magasin under jorden, der ikke ses ovenfra. Hvilken løsning man vælger afhænger af hvilket udtryk, man øn sker på sin vej, samt hvilke funktioner man vil prioritere. Når regnvandet løber til det grønne regnbed eller regnvandsbeholderen under jorden vil det blive tilbageholdt/forsinket og langsomt drosle til kloak ken via et rør . Overl øbet til kloak ken sker, n år regnbedet/regnvandsmagasinet er fyldt op. Fordelen ved et regnbed/regnvandsmagasin er, at det er et supplement til det eksisterende kloa ksystem. Det vil sige, at der går længere tid, før kloa k ken bliver fyldt op med vand og løber over . Dermed mindsker man risikoen for oversvømmelser. SKYBRUDSVEJ En skybrudsvej er en vej, der ligger lavt, hvor for der samler sig meget regnvand , når det regner. Derfor skal man sikre sig, at en skybrudsvej kan lede vandet videre på overfladen og transportere det væk til områder, hvor der er plads til det – fx havnen, grønne områder, parker, å’er, eller andre opmagasineringssteder. Det betyder, at man hverke n nedsiver eller tilbagehold er regnvand på en skybrudsvej. E n skybrudvej er en transportvej for regnvand , der ska l videre til næste sted.

9. 9 5. DET VIDERE FORLØB Det videre forløb er , at HOFOR udarbejder en ansøgning , der indeholder vores udarbejde de skitser over jeres vej/ område. Ansøgningen indsendes til Forsyningssekretariatet, der er en del af Konku rrence - og Forbrugerstyrelsen. Det er Forsyningssekretariatet, der skal foretage den endelige godkendelse af jeres og andre medfinansieringsprojekter. I vil få a nsøgningen til Forsyni ngssekretariatet tilsendt fra HOFOR, se nest den 15. april, når den sendes til Forsyningssekretariatet. Forsyningssekretariatet behandler herefter alle ansøgninger, og vi forventer, at sekretariatet i oktober 2016 har truffet endelig afgørelse i hvert enk elt projekt. Hvis jeres projekt endeligt godkendes, kan detailplanlæg ningen af projektet påbegyndes. I får dog en betænkningstid på tre måneder, hvor I kan vurdere og afgøre, om I vil realisere projektet. HOFOR vil til den tid indkalde jer (og andre grunde jerforeninger) til et møde, hvor det videre forløb drøftes og spørgsmål i relation til jeres projekt besvares . Både på HOFORs hjemmeside samt på MT Højgaards hjemmeside vil I kunne følge m ed i processen og læse svar på mange spørgsmål vedrørende pro jekternes økonomi o g aftalernes risiko, som både os og HOFOR er i gang med at besvare . Så snart, der er noget nyt, vil vi opdatere hjemmesiden med informationer. H old øje med www.hofor.dk/baeredygtige - byer/skab - plads - til - regnvand/ og www.mth.dk/privat - klimatilpasning for mere information. Vi vil besøge jer endnu en gang og informere om projektet , de steder det er relevant , og hvis I ønsker det . Det centrale er, at I som grundejer forening er klædt på til at kunne træffe en beslutning, om I ønsker at gå videre med projektet eller ej. I vil have mulighed for at stille flere spørgsmål og komme med input til vores skitse af jeres område. I skal planlægge hvor mange generalforsamlinger og ekstraordinære general forsamlinger, der skal til, for at I kommer i mål med en godkendelse af projektet i foreninge n. Vi sender en forhåndsaftale t il jer I marts 2016, som I bedes tage stilling til. Den omhandler, at såfremt I vælger at gå videre med proje ktet, så vil det være sammen med Klimateam et - bestående af MT Højgaard, Årstiderne Arkitekter, 2+1 Idébureau og Winsløw A dvokatfirma. Forhånd safta len underskrives under de samme forudsætninger som aftalen med HOFOR pr. 31. december 2015 , nemlig at det kræver den nødvendige tilslutning fra generalforsamlingen for at aftalen træder i kraft. Grundejeren .dk ha r også en masse svar på deres hjemmeside, eftersom flere grundejerforeninger har gang i lignende projekt er .

3. 3 1. OM PROJEKTET HOFOR og Københavns Kommune er i gang med at klimatilpasse København. Formålet er, at forebygge skader fra oversvømmelser og undgå høje samfunds økonomiske omkostninger. Klimatilpasningen foregår ved at indrette parker og pladser, lave skybrudskorridorer og tunneler ud i havnen – alt sammen på offentlige arealer. Men der også brug for private arealer t il at l øse de klimaudfordringer, vi sammen står overfor i fremtiden. O g jeres område er dermed en del af den samlede plan for klimatilpasning af København. Derfor tilbyder HOFOR 100 % medfinansiering af klimatilpasningsprojekter på private fællesveje gennem proj ektet ”Skab plads til regnvand”. Det er nemlig dyrere at reparere end at forebygge skaderne ved oversvømmelser. Måske ved I, at jer es grundejerforening har ansøgt om medfinansiering og jeres klimatilpasningsprojekt er blevet prækvalificeret af HOFOR. Det betyder, at der er mulighed for, at jeres projekt endeligt bliver godkendt og kan gennemføres, såfremt I ønsker det. Vi har som et selvstændigt Klimateam , bestående af fire virksomheder , hjulpet jer i processen. K limateam et består af MT Højgaard , Årstid erne Arkite kter, 2+1 Idébureau og Winsløw A dvokatfirma. Vi er et sammenspil l et team med de nødvendige kompetencer, der vil føre jer igennem projektet fra start til slut , hvis I vælger at gennemføre det . Vi er uafhængige af Københavns Kommune og H OFOR, men er i dialog og h ar et tæt samarbejde med dem. Dermed sik rer vi, at klimaprojektet lever op til kravene for et medfinansiering sprojekt og jeres projekt koordineres m ed de tilstødende anlæg sprojekter på offentlige eller private arealer . Årsagen til, at vi er med i processen er , at klimatilpasning er et centralt f okus område for os og samarbejdet med Københavns Kommune og HOFOR er en topprioritet. Vi har netop gennemført det første mø de i rækken af flere med jeres g rundejerforening eller bestyrelse. Her har vi informere t om projektet og præsentere t vores skitse på e t klimatilpasningsprojekt til jeres område . Vores skitse er udarbejde t på baggrund af en grundig analyse af ledninger og rør under jorden i jeres område. Analysen bruges til at placere regnvandshåndt erende elementer, da ledninger og rør i jorden begrænse r placeringen og størrelsen af disse elementer. Møderne er til for, at I som grundejer forening bliver inddraget mest muligt i klimatilpasningen af jeres område og får indflydelse på hvordan området s kal se ud . Vi har lagt vægt på, at klima tilpasnings projektet forsat er på skitseniveau . Der er ikke foretaget detaljerede analyser og boringer endnu – og vi har endnu ikke fået myndighedsgodkendelse. Det er alt sammen noget, der hører til detailprojekteri ngen, som træder i kraft, når og hvis I vælger at gå videre med klima tilpasnings projektet.

Visninger

 • 3262 Totale visninger
 • 2681 Webside visninger
 • 581 Indlejrede Visninger

Aktioner

 • 0 Sociale delinger
 • 0 Synes om
 • 0 Synes ikke om
 • 0 Bemærkninger

Antal Delinger

 • 0 Facebook
 • 0 Twitter
 • 0 LinkedIn
 • 0 Google+

Indlejre 3

 • 77 www.gf-hejmdal.dk
 • 25 adm.gf-hejmdal.dk
 • 14 gf-hejmdal.dk