Kommentarer til vedtægtsforslaget

2430 visninger
0 Synes om
0 0

Del på sociale netværk

Del link

Brug permanent link til deling på sociale medier

Del med en ven

Venligst login for at sende dette document pr. e-mail!

Indlejr på din hjemmeside

Vælg side at starte med

3. Det er spørgsmålet om fleksibilitet ved bestyrelsens arbejde, der ligger bag forslaget. Bestyrelsen er opmærksom på risikoen for en uheldig centralisering af magt/kompetencer men kan altid med simpelt flertal tilbagekalde den uddelegerede kompetence. På den ordinære generalforsamling den 20 marts besluttede et flertal af deltagerne at anbefale bestyrelsen at indsætte en beløbsgrænse på 100.000 kr. pr. transaktion for en ”single-vedtagelse” (som anført ovenfor. Det er desuden et krav fra banken, at vedtægterne klart tilkendegiver, hvem der må hæve foreningens midler. I forslaget kan to personer – formanden og kassereren – hver for sig hæve foreningens midler. Det letter arbejdet og giver en billigere Netbank. At kassereren er ”ansvarlig” for regnskabet betyder, at foreningen kan lægge selve regnskabsførelsen ”ud i byen”. Den foreslåede nye formulering erstatter samtidig også formuleringerne i den nuværende §12, Regnskab, om hvem der kan hæve foreningens midler. §11. Regnskab Den foreslåede §11. er stærkt forkortet (jf. ovenfor) og angiver nu alene kravet om udsendelse af regnskabet med revisorpåtegning. §12. Revision Ordet revisorer i de nugældende vedtægter foreslås ændret til revisor(er) grundet visse udfordringer ved rekrutteringen. §13. Fællesaktiviteter Tidligere § 6. Teksten uændret. §14. Opløsning Den nugældende formulering ”og kan kun vedtages efter de om lovændringer gældende regler” foreslås ændret til ”og kan kun vedtages efter disse vedtægters afstemningsregler”. Begrundelse: Bestyrelsen ved ikke, hvad ”de om lovændringer gældende regler” betyder. §15. Forskellige bestemmelser Forskellige bestemmelser foreslås ændret til Yderligere bestemmelser, da dette er en mere præcis overskrift. De sidste tre afsnit i § 15 er foreslået flyttet til andre punkter: Før indledningen samt §3. ------------------------------------------------

1. Grundejerforeningen Hejmdal Den 25. marts 2019 Kommentarblad til foreslåede ændringer i foreningens vedtægter Relaterer sig til forslag til nye vedtægter, dateret 25. marts 2019 Formulering om tidspunkt for vedtagelse af nye vedtægter flyttet frem fra §15. Indledning og Deklaration Er uændret §1. Navn og hjemsted Uændret §2. Formål Første afsnit: Tekstmæssig ændring. Ændrer ikke indhold men gør teksten mere klar. Tredje afsnit: Afsnittet udgår, da bestyrelsen finder bestemmelser om vejlaug irrelevant. §3. Medlemmer Andet og tredje indsatte afsnit i forslaget er identiske med de nugældende vedtægters § 15, Forskellige bestemmelser, afsnit 2 og 3. Bestyrelsen foreslår disse afsnit flyttet frem til §3, da de omhandler medlemmernes generelle forpligtelser. De nuværende vedtægters § 3, afsnit 3 om sammenslutning med en anden grundejerforening foreslås flyttet til forslagets §8, Afstemning. Indholdet er uændret men placeringen mere relevant. §4. Hæftelse Der foreslås en mindre sproglig ændring. Bestemmelsens indhold er uændret. §5. Kontingent Formuleringerne om ”årligt kontingent” foreslås ændret til ”løbende kontingent”. De nuværende bestemmelser om årlig betaling, rykkergebyrer, rykkerprocedure, indskud ved ejerskifte mv. udgår. Til gengæld foreslås indsat et nyt afsnit vedrørende disse forhold, der fastsættes på den årlige ordinære generalforsamling. Dette giver større fleksibilitet for løbende årlige tilpasninger. §6. Fællesaktiviteter Bestemmelserne i de nugældende vedtægters § 6, Fællesaktiviteter, foreslås flyttet til § 14 i de foreslåede nye vedtægter. Indhold og formulering af bestemmelsen er uændret. Den nugældende § 6 udgår hermed. §6. Generalforsamling Tidspunkt for afholdelse af den årlige ordinære generalforsamling foreslås ændret fra ”marts måned” til ”perioden 1. marts til 30. april”. Dette giver større fleksibilitet for tidspunktet for mødet.

2. Indkaldelsen til generalforsamlingen foreslås udvidet til også at omfatte elektronisk (email) meddelelse (såfremt et medlem ønsker det, vil alt materiale fortsat blive bragt ud til det pågældende medlem). Vedrørende den vedtægtsfastsatte dagsorden for den ordinære generalforsamling foreslås revisorer og suppleanter skrevet i både flertal og ental, hvilket indebærer større fleksibilitet (rekrutteringen). §7. Ekstraordinær generalforsamling Der foreslås enkelte sproglige justeringer. Det har ingen betydning for indholdet af bestemmelsen. §8. Afstemning Bestemmelsens afsnit 5 er indholdsmæssigt og sprogligt ”strammet op” således, at det nu er samlet på et sted, hvad der kræver kvalificeret flertal, herunder bestemmelsen fra § 3 om sammenslutning med anden grundejerforening. Der foreslås ingen ændringer i indholdet af bestemmelsen, herunder ingen ændringer i bestemmelsen om medlemmernes hæftelse. Bestemmelsens sidste afsnit vedrørende bestyrelsens kompetence i visse spørgsmål overføres til § 9, Bestyrelse. §9. Bestyrelse Det pointeres, at der kan være op til fire suppleanter i bestyrelsen. Det pointeres, at formanden og kassereren varetager det daglige arbejde. Sidste afsnit i de gældende vedtægters §9, Afstemning, er flyttet til forslagets §9 afsnit 5, da det omhandler bestyrelsens kompetence. Desuden er der foretaget visse omrokeringer i teksten, dog uden indholdsmæssig betydning.. §10. Tegningsregel Her foreslås væsentlige ændringer: I de gældende vedtægter tegner formanden og kasserer eller den samlede bestyrelse foreningen. Dette foreslås ændret til: ”Bestyrelsen repræsenterer i enhver henseende foreningen udadtil, såvel over for offentlige myndigheder som private. Bestyrelsen råder over foreningens midler i overensstemmelse med disse vedtægter og de på generalforsamlingen trufne beslutninger. Formanden eller kassereren eller den samlede bestyrelse tegner foreningen. Formanden og kassereren må hver især hæve foreningens midler inden for en maksimal beløbsgrænse på 100.000 kr. pr. transaktion. Udgør transaktionen et beløb på 100.000 kr. eller mere, tegner formanden og kassereren sammen foreningen. Kassereren eller formanden modtager foreningens indtægter og underskriver alle kvitteringer. Kassereren er ansvarlig for foreningens regnskab og medlemskartotek.”

Visninger

 • 2430 Totale visninger
 • 2067 Webside visninger
 • 363 Indlejrede Visninger

Aktioner

 • 0 Sociale delinger
 • 0 Synes om
 • 0 Synes ikke om
 • 0 Bemærkninger

Antal Delinger

 • 0 Facebook
 • 0 Twitter
 • 0 LinkedIn
 • 0 Google+

Indlejre 3

 • 8 adm.gf-hejmdal.dk
 • 39 www.gf-hejmdal.dk
 • 8 gf-hejmdal.dk