Ref. af generalforsamling marts 2017

2487 visninger
0 Synes om
0 0

Del på sociale netværk

Del link

Brug permanent link til deling på sociale medier

Del med en ven

Venligst login for at sende dette document pr. e-mail!

Indlejr på din hjemmeside

Vælg side at starte med

3. opfordrer derfor medlemmerne til at indtaste deres mailadresse på en dertil indrettet facilitet, der nu oprette s på hjemmesiden Formanden afsluttede bestyrelsens beretning med at oplyse, at foreningens kasserer, Tony Olsen, og mangeårige medlem, Frank Andersson, forlader bestyrelsen . Formanden udtrykte en stor tak for begges indsats og opfordrede dernæst andre – ge rne unge og kvinder – til at indtræde i bestyrelsen. Der var ingen spørgsmål eller kommentarer til beretningen, der blev enstemmigt godkendt. Punkt 3. Aflæggelse af regnskab Kassereren gennemgik det udsendte regnskab. Regnskabet var – grundet sygdom - endn u ikke underskrevet af revisor. Det ville ske snarest. Der var ingen spørgsmål eller kommentarer til regnskabet, der blev enstemmigt godkendt. Punkt 5. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent og gebyrer Budgettet blev gennemgået. Der fremkom i ngen forslag eller bemærkninger hertil. Vedrørende kontingentet opfordrede et medlem til et mere ”strategisk” kontingent således, at man fremover undgik pludselige store forhøjelser. Bestyrelsen erklærede sig enig heri og vil lade synspunktet veje tungt i fremtidige forslag til kontingentfastsættelse. Budgettet og kontingentet blev enstemmigt godkendt. Kontingentet på i alt 6.800 kr. opkræves med 3.400 kr. den 1. maj og 3.400 kr. den 1. november. Punkt 6. Valg af formand Formanden var ikke på valg. Punkt 7 . Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter Ingen medlemmer meldte sig som kandidater ved Tony Olsens og Frank Anderssons afgang fra bestyrelsen. Efter generalforsamlingen vil bestyrelsen lede efter nye bestyrelsesmedlemmer. Punkt 8. Valg af revisor og s uppleant Flemming Kraik blev enstemmigt genvalgt som medlemsrevisor. Punkt 9. Eventuelt Tony Olsen og Frank Andersson modtog rosende ord og applaus for deres bestyrelsesarbejde fra generalforsamlingen. Herefter sluttede generalforsamlingen. Peter Fenger Dirigent

1. Grundejerforeningen Hejmdal Den 28. marts 2017 Referat af ordinær generalforsamling den 23. marts 2017 i Menighedshuset på Irlandsvej Punkt 1. Valg af dirigent Peter Fenger fra bestyrelsen blev valgt til dirigent (og referent). Bestyrelsen gjorde endnu engang opmærksom på, at det langt er at foretrække, såfremt dirigenten ikke er medlem af bestyrelsen. Da ingen af de tilstedeværende medlemmer imidlertid meldte sig, valgte generalforsamlingen Peter Fenger som dirigent. Dirigenten konstaterede, at ge neralforsamlingen var lovlig t indkaldt , samt at der ikke var indkommet forslag til dagsordenen fra foreningens medlemmer. Dirigenten konstaterede, at 32 grundejere var tilstede på generalforsamlingen. Der var ikke afgivet nogen fuldmagt. Dirigenten oplyste , at Jacob Dahl fra Orbicon samt Sara Kirstine Bastholm fra HOFOR var tilstede og ville deltage under dagsordenens punkt 4 om klimaveje. Det samme gjaldt bestyrelsesmedlemmer fra vores naboforening Odin, som vi har et tæt samarbejde med i dette spørgsmål. Dirigenten valgte at fremrykke punktet om klimaveje som næste punkt på dagsordenen. Punkt 4. Indkomne forslag fra bestyrelsen, klimaveje Jacob Dahl gennemgik det fremlagte dispositionsforslag for klimaveje i området. Der var tale om et let modificeret fors lag i forhold til det fremlagte på ”Åbent Hus” arrangementet den 6. februar, idet Orbicon i størst muligt omfang havde imødekommet de på nævnte arrangement fremkomne bemærkninger. Nye informationer på mødet:  Regnbedene er 12. meter lange. De er samtidig g jort smallere, så det er nemmere at komme ind og ud af indkørslerne. Der er således nu 4 meter fra bedene til modsatte kantsten  Bedene kan ikke ligge på hjørnerne (inden for 10 meters grænsen), da det vil svække det trafikmæssige overblik på hjørnerne.  For tovsborderne sløjfes ved bedene  Ristene nord for Funkiavej bibeholdes. Alle andre nuværende riste s løjfes.  Der etableres ”vinterbrønde” ved regnvandsbedene. Disse brønde er åbne om vinteren, så vejsalt og andet forurenende om vinteren ledes uden om bedene og dermed grundvandet. HOFOR er ansvarlig for åbning og lukning af disse brønde henholdsvis efterår og forår  Eventuelle træer placeres i enderne af regnvandsbedene  Typer af træer der kan godkendes fremgår af ”Partnerskabstræer”s hjemmeside Orbicon gjorde o pmærksom på, at der kan ske ændringer i det endelige projektforslag i forhold til det fremlagte dispositionsforslag . Dette kan f.eks. skyldes, at et nøjere eftersyn afslører, at andre ledningsejere har placeret deres ledninger anderledes i forhold til det anvendte kortmateriale. HOFOR vil være i løbende dialog med bestyrelsen herom.

2. Der blev stillet forslag om en snarlig afmærkning af placeringen af regnvandsbedene. Bestyrelsen ser nærmere på dette. Derefter blev spørgsmålet om etablering af klimaveje sat t il afstemning: For etablering af klimaveje på det fremlagte grundlag stemte 28 grundejere Imod etablering af klimaveje stemte 1 grundejer Hverken for eller imod stemte 3 grundejere Forslaget var dermed vedtaget. Det er endnu uvist, hvornår klimaveje ne i vores område etableres. HOFOR skal først have overblik over, hvor mange grundejerforeninger der ønsker klimaveje og dernæst beslutte en rækkefølge for etablering af disse. Hvis vi kommer ”først i køen” bliver det i 2018. Bestyrelsen oplyste, at der med bag grund i generalforsamlingens beslutning om etablering af klimaveje i området skal indgås en samarbejdsaftale om gennemførelse af heraf med HOFOR. Aftalen indeholder bl.a. spørgsmålet om ansvars - og omkostningsfordeling ved etablering og drift (HOFOR). Best yrelsen fik bemyndigelse af generalforsamlingen til at indgå en sådan aftale. Punkt 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år Formanden, Hans Henrik Gabelgaard, indledte beretningen med at konstatere, at bestyrelsens arbejde i 2016 primært havde koncen treret sig om spørgsmålet om klimaveje . Bestyrelsen var meget tilfreds med, at HOFOR havde skiftet koncept fra ”Medfinansiering” til det gældende koncept uden økonomiske forpligtelser for Hejmdal. Det var bestyrelsens opfattelse, at flertallet af Hejmdals medlemmer var positivt indstillet over for etablering af klimaveje, men ”Medfinansiering” var blevet en ”show stopper” grundet de betydelige økonomiske risici forbundet hermed for Hejmdals medlemmer. Bestyrelsen er derfor også meget tilfreds med resultatet af den netop afholdte afstemning om k limaveje: Nu kan vi komme videre på et godt grundlag. Bestyrelsen har i dialog med Københavns Kommune opnået, at det varslede krav om renovering af visse af vores veje afventer den kommende etablering af klimaveje i vores område. Denne ”udsættelse” af en e gentlig renovering er dog betinget af, at foreningen løbende lapper huller mv. Det gør vi, og samtidig fortsætter vores opsparing, hvilket afspejles i bestyrelsens forslag om en fortsættelse af det forhøjede kontingent. Visse af de ældste elever på Højdeva ngens Skole anvender især Funkiavej som skraldespand for emballagen til deres indkøbte frokost. Dette er naturligvis uacceptabelt, og bestyrelsen har derfor en løbende kontakt med skolens ledelse herom . Skolen gør rent faktisk en indsats, men succesraten e r desværre svingende. Skolen har i samarbejde med bestyrelsen udarbejdet et ”skilt”, der kan påsættes grundejerens affaldscontainer , når denne stilles ud til tømning. Skiltet opfordrer forbipasserende til at bruge containeren frem for vejen eller forhaven . Formanden oplyste, at bestyrelsen havde planer om at bruge foreningens hjemmeside mere aktivt. Ved denne generalforsamling var Orbicons ganske omfattende dispositionsforslag for klimaveje lagt på vores hjemmeside. Bestyrelsen vil gerne arbejde hen imod en situation, hvor den løbende kommunikation mellem bestyrelse og medlemmer i størst muligt omfang foregår via foreningens hjemmeside. Bestyrelsen

Visninger

 • 2487 Totale visninger
 • 2082 Webside visninger
 • 405 Indlejrede Visninger

Aktioner

 • 0 Sociale delinger
 • 0 Synes om
 • 0 Synes ikke om
 • 0 Bemærkninger

Antal Delinger

 • 0 Facebook
 • 0 Twitter
 • 0 LinkedIn
 • 0 Google+

Indlejre 3

 • 11 adm.gf-hejmdal.dk
 • 54 www.gf-hejmdal.dk
 • 7 gf-hejmdal.dk