Referat af generalforsamling den 21. marts 2007

2748 visninger
0 Synes om
0 0

Del på sociale netværk

Del link

Brug permanent link til deling på sociale medier

Del med en ven

Venligst login for at sende dette document pr. e-mail!

Indlejr på din hjemmeside

Vælg side at starte med

1. Referat af generalforsamling den 21. marts 2007, kl 19.30, i menighedshuset på Irlandsvej. Efter generalforsamlingen orienterede aut. kloakmester Mads Hansen fra Georg Hansen ApS om ”Hv ordan begrænser vi risikoen for vand i kældrene” 1.Dirigent Peter Fenger valgtes som dirigent. PF konstaterede at generalforsamlingen var indkaldt 22. februar og således med varsel som vedtægterne foreskriver. Idet kun 21 stemmeberetigede var mødt op, mått e dirigenten konstatere at generalforsamlingen ikke var beslutningsdygtig vedr. kontingentforhøjelsen, til hvilket der krævedes deltagelse af 2/3 af de stemmeberetigede. 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år. Fungerende formand Helle Pallesen aflagd e beretning. Bestyrelsen har i det forløbne år haft formandsskifte, idet den hidtidige fmd. Søren Møller Christensen, grundet arbejdspres havde besluttet at trække sig. HP der efterfølgende har fungeret som formand, takkede SMC for et stort og godt arbejde for foreningen. Foreningens medlemmer er orienteret om formandsskiftet i nyhedsbrev d. 18. april 07. Ved sidste generalforsamling blev fremlagt regnskab, som ikke var underskrevet, hvilket blev påtalt og bestyrelsen skal beklage den sene fremkomst af det endelige underskrevne regnskab, som forinden var behandlet af eksternt revisionsfirma. Som følge af ovennævnte forløb, har dette års regnskab inden forelæggelsen været revideret af eksternt revisionsfirma. Årets store projekt har været påbegyndelsen af den tiltrængte vejrenovering. Efter vurdering i samråd med entr.fa NCC, fandtes Pæonvej at være i dårligste stand. Efter orientering til foreningens medlemmer ved nyhedsbrev, udførtes renoveringen med et tilfredsstillende resultat i sept./okt. for en pris på i alt ca kr 260.000. Den udførte strækning udgør ca 1/10 af den samlede vejlængde i Hejmdal. Bestyrelsen har ikke fremlagt forslag til trafikdæmpende foranstaltninger, idet der ikke har været økonomi til dette samtidig med vejrenoveringen. Småreparationer af huller og udskiftning af knækkede fortovsfliser i begrænset omfang er udført på den øvrige del af vejene. Beretning blev godkendt. 3. Aflæggelse af regnskab godkendt af revisorer.

2. Årsregnskab 2006, underskrevet af statsaut. revisorer Grant Thornton, var udsendt sammen med indkaldelse og blev gennemgået af HP. Hovedpunkt, indtægt: kontingenter ca kr 165.000 Hovedpunkt, udgifter: vejrenovering ca kr 260.000 Likvid beholdning: ca kr 88.000 Fra afgåede formand blev bemærket at han ikke mente at bestyrelsen havde mandat fra generalforsamlingen til at afholde udgifterne til vejrenoveringen – dog kunne regnskabet godkendes. HP fremførte at det var bestyrelsens overbevisning at den foretagne påbegyndelse af vejrenovering var iht. beslutninger truffet på seneste generalforsamlinger, en holdning som generalforsamlingen i øvrigt delte. Bestyrelsens mandat til den foretagne vejrenovering diskuteredes - det fremførtes at bestyrelsen skulle disponere iht. det godkendte budget - et godkendt budget har ikke foreligget. R egnskabet godkendtes enstemmigt samtidig med, at generalforsamlingen indskærpede, at et vedtaget budget udgør den ramme, som bestyrelsen kan disponere indenfor. 4. Indkomne forslag Ingen 5. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent Udsendte budg et forudsætter en kontingentforhøjelse fra nuværende kr 1800 årligt til kr 2200 årligt pr parcel – begrundet i ønsket om en fortløbende vejrenovering foretaget og afsluttet indenfor et nogenlunde overskueligt åremål. Selv med det forhøjede kontingent og un der forudsætning af at hver af de i alt 10 etaper kan udføres for kr 260.000 (meget optimistisk) – vil vejrenoveringen tidligst kunne være afsluttet om 12 år. Med et uændret kontingent mindst 17 år. På forespørgsel oplystes at bestyrelsen ikke har foretage t en prioritering af rækkefølgen for renovering af vejstrækninger – Pæonvej fandtes at være mest trængende og også fremover vil der blive tale om en aktuel vurdering i samråd med entreprenør om hvilket vejstykke som er mest påkrævet.

3. Der henstilles at der ved igangsætning af arbejder på grundlag af tilbud holdes en reserve til dækning af eventuelle uforudsete udgifter ved entreprisen og til uforudsete udgifter i øvrigt i foreningen.. Således nævntes kr 30.000 som en for lille reserve. Dirigenten præciserede at det fremlagte budget er baseret på en kontingentforhøjelse, som ikke kan vedtages. Flere forslag til håndtering af budgetproblemet fremsattes – bl.a. baseret på et uændret kontingent, ingen vejrenovering i indeværende år, og en vedtagelse på mødet. Det besluttedes at bestyrelsen inden længe indkalder til ekstraordinær generalforsamling med henblik på fastsættelse af kontingentforøgelse og godkendelse af nyt budget, der er baseret på en vejrenoverings - /aktivitetsplan med en prioritering for de nærmeste år. Vedtaget med stor majoritet. På den ekstraordinære generalforsamling kan vedtagelse ske med 2/3 flertal af de fremmødte. 6. Valg af formand Fungerende formand genopstiller ikke, og ingen i bestyrelsen ønsker at modtage valg til formand. Ingen på genera lforsamlingen ønskede at opstille til formandsvalg. Punktet udskydes til den ekstraordinære generalforsamling. Formandsemner efterlyses. Generalforsamlingen og bestyrelsen gav udtryk for stor taknemmelighed for en kæmpeindsats fra afgående formand Helle Pa llesen. 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter De resterende 4 medlemmer af bestyrelsen, efter fmd’s afgang, forbliver. 1 nyt bestyrelsesmedlem skal findes. Hans Henrik Gabelgaard, Pæonvej 24 vælges. 2 nye suppleanter skal findes – følgende indvilg er og vælges: Kenn Rønne, Funkiavej 21, Claus Blicher Retpen, Funkiavej 14, stuen. 8. Valg af revisorer Det besluttedes at anvende nyindførte praksis med at lade eksternt revisionsfirma udføre revisionen – for så vidt det kan udføres for ca kr 2.500. 9. Eventuelt

4. Der blev forespurgt om foreningen tager sig af tom grund, beliggende på Oxford Alle og som bliver misligholdt. Bestyrelsen vil forsøge at finde ejer. Bestyrelsen, incl. suppleanter består pr 21.03.2007 af følgende:  Troels Koch, Funkiavej 47, t lf 32 97 56 95  Ejvind Hansen, Funkiavej 49, tlf 30 62 59 70  Frank Andersson, Funkiavej 32, tlf 32 59 79 39  Arne Trads, Funkiavej 39, tlf 32 59 72 46  Hans Henrik Gabelgaard, Pæonvej 24, tlf 32 59 82 60  Kenn Rønne, Funkiavej 21, 32 53 80 43  Claus Blicher Re tpen, Funkiavej 14 stuen, 32 57 06 12 Refferent: Arne Trads ________________________ Dirigent Peter Fenger

Visninger

 • 2748 Totale visninger
 • 2257 Webside visninger
 • 491 Indlejrede Visninger

Aktioner

 • 0 Sociale delinger
 • 0 Synes om
 • 0 Synes ikke om
 • 0 Bemærkninger

Antal Delinger

 • 0 Facebook
 • 0 Twitter
 • 0 LinkedIn
 • 0 Google+

Indlejre 3

 • 22 adm.gf-hejmdal.dk
 • 86 www.gf-hejmdal.dk
 • 12 gf-hejmdal.dk