Referat, generalforsamling 03.03.15

2381 visninger
0 Synes om
0 0

Del på sociale netværk

Del link

Brug permanent link til deling på sociale medier

Del med en ven

Venligst login for at sende dette document pr. e-mail!

Indlejr på din hjemmeside

Vælg side at starte med

1. Grundejerforeningen HEJMDAL 8. marts 2015 Referat af ordinær generalforsamling den 3. marts 2015 kl. 19.30 i Menighedshuset på Irlandsvej Punkt 1. Valg af dirigent Peter Fenger fra bestyrelsen blev valgt til dirigent (og referent). Bestyrelsen gjorde opmærksom på, at det langt er at foretrække, såfremt dirigenten ikke er medlem af bestyrelsen. T rods dette meldte ingen sig som dirigent, og generalforsamlingen valgte på den baggrund Peter Fenger. Dirigenten konstaterede, at generalfors amlingen var lovligt indkaldt. Imidlertid var der kun mødt 25 grundejere inkl. bestyrelsen, svarende til godt 1/4 af foreningens medlemmer. Generalforsamlingen kunne derfor ikke behandle dagsordenspunkt 4 c, revidering af Ordensreglementet, da dette kræver , at 2/3 af medlemmerne er mødt op. En revision af Ordensreglementet nødvendiggør derfor en ekstraordinær generalforsamling. Der var ikke indkommet forslag til dagsordenen fra foreningens medlemmer. Punkt 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år Forma nden (Hans Henrik Gabelgaard) redegjorde for færdiggørelsen af renoveringen af Funkiavej Øst . Bestyrelsen er godt tilfreds med det færdige resultat og betragter Funkiavej Øst som den standard , den fortsatte renovering af foreningens veje skal følge. Imidle rtid må det også konstateres, at renoveringen har været dyr med ekstraregninger på ca. 100.000 kr. DONGs kabellægning, der startede medio 2014, er efter bestyrelsens opfattelse forløbet godt. Grave - og retableringsarbejdet er godt udført, inkl. Funkiavej Ø st. Efter aftale mellem DONG og bestyrelsen blev knap 200 allerede knækkede fliser udskiftet i forbindelse med retableringen af de opgravede fortove. Vedrørende den kommende gadebelysning er der fortsat intet nyt. Københavns Kommune kan ikke oplyse noget k onkret, hverken med hensyn til design af standere og lamper eller tidspunkt for etablering. Der var ingen spørgsmål eller kommentarer til beretningen, der blev godkendt. Punkt 3. Aflæggelse af regnskab underskrevet af revisor Det fremsendte regnskab for 2 014 blev gennemgået af foreningens kasserer (Tony Olsen). Der blev påpeget en fortegnsfejl i resultatet for Budget 2014. Fejlen rettes. Regnskabet for 2014 blev enstemmigt godkendt. Punkt 4. Indkomne forslag fra bestyrelsen a) Forhøjelse af kontingentet med 200 kr./år pr. parcel

3. Punkt 9. Eventuelt Der har været ca. 50 indbrud/indbrudsforsøg i området Hejmdal – Odin i 2013. Der blev fra forskellig side rejst spøgsmål om, hvad der kunne gøres for at forebygge. Det blev oplyst, at der er blevet etableret en uofficiel nabohjælp på Lotusvej. Bestyrelsen undersøger muligheder for f.eks. skiltning med Nabohjælp , ligesom bestyrelsen vil undersøge muligheder for skiltning med ”stillevej”, ”legende børn”, ”spærret for gennemkørsel til Sundbyvang” og lignende for at dæmpe trafikken og beskytte vejene. Herefter sluttede generalforsamlingen. Peter Fenger, dirigent

2. Forslaget var begrundet med inflationsdækning for derved at undgå store spring i kontingentbetalingen. Forslaget blev vedtaget. I forbindelse med dette punkt blev spørgsmålet om beskyttelsen af foreningens veje drøftet (se nærmere un der ev entuelt). b) Renovering af Kentiavej Bestyrelsen foreslog en renovering af Kentiavej i 2015 inden for en budgetramme på 600.000 kr. Oxford Allé nr. 17 ønskede oplyst, hvordan prioriteringen af vejene mht. renovering foregår? Formanden svarede, at det kunne variere. F.eks. var kommunen med et krav om renovering den afgørende faktor vedrørende Funkiavej Øst. Ellers var der typisk tale om en almindelig vurdering af vejen indbyrdes ved bestyrelsens vejbesigtelse to gange om året. Der var endnu ikke udarbejdet en nærmere tidsplan for en renovering af Kentiavej. Arbejdet skønnes at tage ca. seks måneder. Renoveringen af Kentiavej i 2015 inden for den anførte budgetramme blev enstemmigt godkendt. c) Revidering af ordensreglementet Som nævnt oven for kunne dette punkt ikke behandles på den ordinære generalforsamling grundet et for lille fremmøde. På dirigentens opfordring var der mulighed for at afgive synspunkter, kommentarer o.lign. Spørgsmål om præcisering af begrænsninger af støj fra høj musik, græsslåning mv. blev nævnt til bestyrelsens overvejelse. Punkt 5. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent og gebyrer Der blev påpeget en fejl i det fremlagte budget for 2015, i det resultatet ikke skal være – 348.200 kr. men – 345 .200 kr. Fejlen vil blive rettet. Med denne rettelse blev budgettet for 2015 enstemmigt godkendt. Punkt 6. Valg af formand Intet valg jævnfør dagsordenen Punkt 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter Tony Olsen, kasserer, var på valg og genopstille de. Tony Olsen blev enstemmigt genvalgt. Punkt 8. Valg af revisor Den nuværende medlemsrevisor, Flemming Kraik, modtog genvalg, og blev enstemmigt genvalgt.

Visninger

 • 2381 Totale visninger
 • 2006 Webside visninger
 • 375 Indlejrede Visninger

Aktioner

 • 0 Sociale delinger
 • 0 Synes om
 • 0 Synes ikke om
 • 0 Bemærkninger

Antal Delinger

 • 0 Facebook
 • 0 Twitter
 • 0 LinkedIn
 • 0 Google+

Indlejre 3

 • 39 adm.gf-hejmdal.dk
 • 47 www.gf-hejmdal.dk
 • 9 gf-hejmdal.dk