Indkaldelse til ordinær generalforsamling mandag den 21. september 2020 kl. 19.30
Menighedshuset, Irlandsvej 47

Kære beboere i Hejmdal.

Bestyrelsen indkalder hermed atter til den årlige ordinære generalforsamling. Den første indkaldelse, dateret 26. februar 2020, gjaldt generalforsamlingen til forventet afholdelse den 16. marts 2020. Grundet corona-situationen måtte generalforsamlingen den 16. marts som bekendt aflyses.

Der er ikke sket de store ting i 2019. Ud over den løbende vejvedligeholdelse, har vi afventet HOFORs planer vedrørende klimaveje for vores område.

Mange af vores medlemmer deltog i HOFORs informationsmøder henholdsvis den 3. februar og den 31. august 2020. På sidstnævnte møde meddelte HOFOR, at man gerne vil se et projektforslag for vores renovering af vejene, inden HOFOR endeligt fastlægger deres projekt for klimavejene. Bestyrelsen arbejder derfor nu med at få udarbejdet et projektforslag for vejrenoveringen.

Bestyrelsen vil imidlertid gerne have en dialog med og en tilkendegivelse fra medlemmerne om HOFORs seneste projektforslag, der findes på vores hjemmeside, www.gf-hejmdal.dk. Der er derfor et dialog-punkt på dagsordenen, punkt 9.


Dagsorden ifølge vedtægterne:

    1. Valg af dirigent

    2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år

    3. Aflæggelse af regnskab underskrevet af revisor(erne) (vedlagt)

    4. Indkomne forslag fra bestyrelse og medlemmer (ingen)

    5. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent og gebyrer (vedlagt)

    6. Valg af formand

    7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant(er)

    8. Valg af revisor(er) og suppleant

    9. Dialog om HOFORs projektforslag om klimaveje

    10. Eventuelt

Bestyrelsen opfordrer alle grundejere i Hejmdals område til at deltage i generalforsamlingen og dermed deltage i debatten og i de trufne beslutninger.Hans Henrik Gabelgaard

Formand, Grundejerforeningen Hejmdal

Del dette indlæg
Tags
Vores blogs
Arkivér
Præsentationer fra klimavejsmødet d. 31. august