Nyhedsbrev Juni 2012

Istandsættelsen af Funkiavej

Vores del af Funkiavej (fra Gyldenlakvej til diagonalspærringen ved Oxford Alle) vil blive udført i forlængelse af fjernvarmearbejdet på de tilstødende veje. Vi er stadig i forhandling med entreprenøren omkring den endelige projektudforming. For de områder, hvor KE har gravet, har vi aftalt en fordelingsnøgle mellem KE og foreningerne således at KE betaler for den del de har ansvaret for, og vi betaler så resten af overfladearbejdet. Vi benytter samme entreprenør og får projektet udført i en arbejdsgang.

Sundbyvang

Nedrivningen er ved at være tilendebragt, og selve byggeriet påbegyndes efter sommerferien. Tidsplanen er skredet en del, bl.a. p.g.a. konkurs hos en underleverandør, men hele projektet med AlmenBolig+ og handicapboliger forventes færdigt januar 2014. Det sidste stykke ud mod Irlandsvej bebygges ikke i denne omgang. Københavns Kommune vil sælge området til ejerlejligheder, men det afventer et aktuelt projekt. Tiden, og ejendomspriserne, er nok ikke lige til den slags nu. Vi har her i foråret deltaget i et ”nabomøde” med de øvrige grundejerforeninger, bygherre og entreprenør. Præsentationen fra dette møde kan findes på vores hjemmeside: www.gf-hejmdal.dk/sundbyvang. Vi presser på for at få gennemført lukningen af vores veje op mod Sundbyvang ”hurtigst muligt”, men som det ser ud nu bliver det først i 1. halvår af 2013. Hvis vi ønsker det udført før, skal vi selv betale, så derfor har bestyrelsen valgt at afvente projektets fuldførelse.

Indbrud

På det seneste har der fundet en række indbrud og tyverier sted i vores forening. Det har desværre vist sig at tyvene nu i højere grad bryder ind om natten når beboerne er hjemme. Som grundejerforening kan vi desværre ikke gøre så meget ved det, men idet vi hermed gør opmærksom på dette vil vi opfordre til at man i det omfang at det er muligt ”holder øje” med sine naboers huse og lige ”kigger en ekstra gang” hvis man ser noget der virker mistænkeligt – både dag og nat. Tal med din nabo/genbo om dette. Skulle en af jer være så uheldig at være udsat for et indbrud vil vi gerne informeres om dette.

Renholdelse af fortove og veje

Den generelle renovering og løbende vedligeholdelse foretager foreningen på grundejernes vegne. Men renholdelsen af vej og fortov påhviler den enkelte grundejer. Idet vi henviser til vores vedlagte ”Ordensreglement”, beder vi grundejerne om at renholde fortov og vej i henhold til dette. Heldigvis, så renholder langt de fleste deres vej og fortov meget flot, men på opfordring har bestyrelsen påtalt manglende renholdelse overfor enkelte grundejere. Vi henviser til at renholdelsen af vej og fortov ikke kun skal tjene til at vores forening fremtræder pæn og dermed attraktiv at bo i, men ligeså vigtigt er at manglende renholdning fremmer eroderingen af vores fælles veje/fortove. Der er ikke noget som græs o.a. der kan få ny asfalt til at sprække og dermed afkorte levetiden af de vejrenoveringer som vi alle synes vi betaler i nok for.

Vend

Parkering

Vi må igen konstatere at der finder intens parkering sted - både lovlig og ulovlig – på vores veje. Den intensive parkering giver øget slid på vejene og øget gene for trafikken og grundejerne. Som bekendt lykkedes det os at få lukket stikvejene ind til Sundbyvangområdet for firhjulet traffik, så det er håbet at det vil begrænse både trafik og parkering på foreningens veje når byggeriet er færdigt - og spærringerne etableres. Men der er også en del grundejere der ikke overholder de gældende parkeringsregler, og her er især parkering af påhængskøretøjer - der er ulovlig – som finder sted. På opfordring har bestyrelsen fundet det nødvendigt at påtale dels den ulovlige parkering overfor de pågældende, men vi har også opfordret grundejere til at parkere deres køretøjer mere hensynsfuldt overfor deres naboer. Idet vi henviser til foreningens ordensreglement og Københavns kommunes parkeringsregler, opfordrer vi alle til at vise hensyn og overholde parkeringsloven: http://www.kk.dk/Borger/ByOgTrafik/Parkering/PRegler/~/media/4FCE3A3EC77E4F73B2350886B56E4690.ashx 

 

Vand i kældre

I de seneste år har vi gentagne gange været hjemsøgt af voldsomme skybrud der har medført oversvømmelser i vore kældre. Installation af højvandslukker, afløbslukkere m.m. er nogle af måderne, hvorpå man kan imødegå oversvømmelserne, og nogle vil kunne huske, at denne metode blev præsenteret af en entreprenør i forlængelse af vores generalforsamling for et par år siden. Denne løsning er ikke altid tilstrækkelig, og etablering af faskiner eller regnvandsbassiner (der er tilskudsberettiget) er andre muligheder. Vi er netop er ved at etablere og gøre erfaring med regnvandsbassiner, og vi vil vende tilbage med mere information i et kommende nyhedsbrev.

………………………………

Servicemeddelelse fra Bredbåndsforeningen ”Hejmdal”

Bredbåndsforeningen ”Hejmdal” blev startet for ca. 10 år siden, men den fik aldrig den tilslutning der var nødvendig for en rentabel etablering. Heldigt nok, vil mange måske sige, for tiden har vist at andre løsninger på dels IT - men også TV-siden reelt har overflødiggjort foreningen. Kun medlemmer af grundejerforeningen kunne melde sig ind i bredbåndsforeningen, og cirka en tredjedel af grundejerforeningens medlemmer betalte indmeldelsesgebyret på 200 kr. Det samlede indskud har stået på en bankkonto lige siden. Foreningen arbejder nu på – i henhold til vedtægterne – at foreningen helt skal opløses. Mere om dette vil følge på et senere tidspunkt.

På bredbåndsforeningens vegne

Palle Bruun, Funkiavej 12, Formand

………………………………..

 

Hilsen bestyrelsen

Grundejerforeningen Hejmdal

Klimatilpasning og spørgeundersøgelse